Parker och grönområden

Vi erbjuder kommuninvånarna en mångsidig, vacker, trygg och hållbar livsmiljö genom att upprätthålla och anlägga olika slags grönområden.

 

Lovisa har många lummiga och historiskt betydande parker:

  • Kapellparken hör till stadens största parker.
  • Den vackra Esplanadsparken löper genom hela Lovisa centrum.
  • Tranbrunnsparken med sin springbrunn finns mittemot busstationen och strax intill hittar man parken vid Bastion Ungern.
  • I Komendantens trädgård framför stadsmuseet växer nytto- och prydnadsväxter som var vanliga på 1700- och 1800-talen.
  • Från utsiktstornet Kuckustenen på Kvarnåsen har man en fantastisk utsikt över Lovisaviken.
  • Ehrensvärdsstigen löper genom en vacker ädelträdsdunge.

metsä skog

Stadens rekreationsskogar

Stadens rekreationsskogar består av drygt 1 000 ha skog. Förslaget till skötselplanen för stadens rekreationsskogar blev färdig 2021. Rekommendationerna i planen har ett tidsspann på ca 20 år.

Planens rekommendationer följer principerna för hållbart skogsbruk, med betoning på skogarnas rekreationsvärde. De ekologiska värdena beaktas också, och baseras delvis på en tidigare utförd inventering av värdefulla livsmiljöer.

Rekommendationerna baserar sig också på tanken om ett aktivt skogsbruk där man på de flesta ställen målmedvetet styr utvecklingen åt ett visst håll. Åtgärderna utgörs i allmänhet av olika slags avverkningar och röjning.

Avverkningar har i regel som mål att ge växtutrymme för de träd som ska bilda det framtida beståndet, antingen i form av gallringar eller för att ge utrymme för en ny trädgeneration.