Enkät skickad till föräldrar gällande återöppnandet av daghemmet Lekgården i Pernå

En fullmäktigemotion angående återöppnandet av daghemmet Lekgården i Pernå kyrkoby inlämnades 15.12.2021. Daghemmet stängdes 1.8.2020 i enlighet med fullmäktiges beslut (22.4.2020 § 23). Centralen för bildning och välfärd bereder ett svar på motionen och vill beakta vad de, som bor på området och har barn inom småbarnspedagogiken, har för önskemål i frågan. Enkäten har skickats per epost och via Peda.net till familjer som har barn i Forsby daghem och på centrum området.