Lovisamodellen – Höstens klubbverksamhet för skolbarn har kört igång med fart

Hauskaa harrastaa. Loviisan malli. Suomen malli. Skoj med hobby. Lovisamodellen. Finlandsmodellen.

Lovisa stad deltog våren 2021 i det riksomfattande pilotprojektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. I början av september startade det egentliga projektet även i Lovisa. Flera av klubbarna har lediga platser, så man hinner ännu med!

Avgiftsfri klubbverksamhet för alla skolelever i Lovisa

Finlandsmodellen är ett stort riksomfattande klubbprojekt, vars huvudsyfte är att öka barns och ungas välbefinnande. Syftet är att det ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en avgiftsfri hobby som de tycker om.

I Finlandsmodellen kombineras barns och ungas önskningar om hobbyverksamhet, koordinering av god praxis som redan etablerats och samarbete mellan skola och hobbyaktörer.

I slutet av 2020 genomförde vi en förfrågan, varefter vi med mycket snabb tidtabell utarbetade en klubbplan för Lovisa för våren 2021. Under våren samlade vi in erfarenheter och respons från både skolor och skolelever bland annat vad gäller innehåll, tider och skolskjutsar. Vi hörde oss även för om lokala anordnares förslag och önskemål till klubbar.

Målgruppen för Finlandsmodellens första skede är årskurserna 1–9. I Lovisa ligger tyngdpunkten tillsvidare med några undantag hos elever från årskurs 3 och uppåt på grund av den eftermiddagsklubbsverksamhet som redan erbjuds eleverna i de lägre klasserna. Målet är att etablera Finlandsmodellen som en permanent verksamhetsform i kommunerna.

Lovisamodellen – bland annat dansteater, film, parkour, naturfotografering och spel i band

 Alla 13 skolor eller skolcentra deltar i Lovisas egen modell. Klubbverksamheten planerades utifrån barnens och ungdomarnas önskemål samt på basis av de klubbar som erbjuds av lokala aktörer. Under våren 2021 inbjöds aktörer till projektet, och den mångsidiga klubbkalendern har sammanställts utifrån förslagen, önskemålen och tidtabellerna. De flesta av höstens klubbar inledde sin verksamhet redan i början av september, en del kommer att börja först lite senare. Dessutom söker vi fortfarande tillsammans med föreningen för kulturarvsfostran och stadsmuseet ännu en ledare bland annat till historieklubben.

Klubbarna är i huvudsak alltid skolspecifika, men vissa klubbar erbjuds så att elever från både finska och svenska skolor är välkomna att delta. Sådan verksamhet i stadens centrum är bland annat en filmklubb på Kino Marilyn avsedd för elever i högstadieåldern och på medborgarinstitutet en för årskurserna 5–6 avsedd klubb om kinesisk kultur. Dessutom erbjuds det frisbeegolf för båda högstadieskolorna, främst i närheten av idrottshallen, men det är också möjligt att några gånger besöka frisbeegolfbanan i Valkom. Det finns också andra gemensamma klubbar såväl i centrum och som i skolcentren.

En del av de klubbar som överenskommits om för hösten har ställts in på grund av ändrade planer hos arrangörerna, medan andra kan komma att ställas in på grund av för få deltagare. Vi rekommenderar därför att hemmen och skolorna uppmuntrar barnen att delta i klubbarna och prova på olika hobbyer så att inte bra klubbar måste ställas in. På samma sätt startas nya klubbar hela tiden så länge det finns tillräckligt med anslag i budgeten, och det kommer att vara möjligt att starta nya klubbar på våren. Av de nya samarbetspartnerna förutsätts möjligheten att driva klubbarna under hela terminen.

Skolskjutsarna med i klubbpusslet

Skolskjutselever kan också delta i Lovisamodellens klubbar och vi försöker ordna skjutsar i mån av möjlighet så att deltagande i klubbarna skulle vara jämlikt. Drömmen är att så småningom få Lovisamodellen till en fast del av varje skolas verksamhet så att alla skulle kunna hitta just den hobby som de gillar. I bästa fall leder det som eleven provat på i skolan till en livslång, regelbunden och mer målinriktad hobby som ger glädje hela livet ut.

Du kan ta del av alla skolors klubbverksamhet på Lovisamodellens webbsidor Lovisamodellen / Skoj med hobby / Lovisa stad. Här finns det en klubbaffisch för var och en skola. All verksamhet är avgiftsfri.

Lovisamodellen koordineras av kultur- och fritidstjänsterna tillsammans med skolväsendet. Idrottsinstruktör Karolina Hovi är projektkoordinator. För ytterligare uppgifter om projektet skicka e-post till adressen loviisanmalli@loviisa.fi