Stadsdirektörens budgetförslag: Moderat budget för Lovisa stad för 2022

Raatihuone Rådhuset

Lovisa stads ekonomi är inne i ett stadigt skede under budget- och ekonomiplanperioden för 2022 och 2023.

Året 2021 har varit bättre än väntat, och stadens skatteintäkter har ökat.

– Vi är glada över att vi nu lever i en stadig period trots den osäkerhet som coronaviruspandemin orsakat, konstaterar Lovisa stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Förändringen är dock i sikte under ekonomiplanperioden. Östra Nylands välfärdsområde inleder sin verksamhet 1.1.2023 då social- och hälsovårdstjänsterna som staden ansvarar för överförs till välfärdsområdet. Samtidigt överförs nästan hälften av stadens budget till välfärdsområdet.

– Tankarna riktas redan nu mot 2024 då man kan förvänta sig mer utmanande tider. Då är social- och hälsovårdsreformen slutförd och man börjar se hur den inverkar på kommunen. Nästa år börjar vi se över våra prioriteringar så att vi klarar oss med en betydligt mindre budget från och med 2023, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

I planerna stora investeringar i bildning och välfärd

Lovisa stads investeringsnivå stiger igen från och med 2024. I planerna ingår byggande av det nya daghemmet och den nya idrottshallen.

– Man behöver starka investeringar i bildning och välfärd för att bevara Lovisas attraktionskraft även i framtiden, sammanfattar Jan D. Oker-Blom.

Stadens lånenivå ligger 2022 och 2023 ungefär på samma nivå som 2021. Däremot kommer skuldbördan 2024 enligt de nuvarande uppgifterna att öka igen.

Stadsdirektörens budgetförslag utgår från att stadens inkomstskattesats inte ska öka från 20,25 procent. Också fastighetsskattesatserna ska bibehållas på samma nivå som 2021. Stadsfullmäktige beslutar om skattesatserna för 2022 på sitt sammanträde på tisdag 16.11.2021. I samband med social- och hälsovårdsreformen fattade staten ett beslut om att kommunalskatteprocenten inte får ändras från 2022 till 2023.

Stadsstyrelsen behandlar stadsdirektörens förslag till budget för 2022 och ekonomiplan för 2022–2024 på måndag 8.11.2021 och 15.11.2021. Efter detta behandlas ärendet i stadsfullmäktige 15.12.2021.

Stadsdirektörens förslag till Lovisa stads budget för 2022 och ekonomiplan för 2023–2024 på stadsstyrelsens föredragningslista 8.11.2021