Stadsstyrelsen beslöt om ett coronatack som betalas till stadens personal på hösten

Loviisan raatihuone kesällä. Lovisa rådhus på sommaren.

Lovisa stads personal kommer att få ett coronatack för goda arbetsinsatser under pandemin. Stadsstyrelsen fattade beslut i frågan på sitt möte måndagen den 7.6.2021.

Som coronatack får personalen välja antingen en engångsersättning på 200 euro som utbetalas i augusti eller alternativt en möjlighet att lösa ut kultur- och motionssedlar för 200 euro senast före utgången av september enligt de ovannämnda principerna och kriterierna. Engångsersättningen utbetalas i proportion till arbetstiden. Engångsersättningen eller möjligheten att lösa ut sedlar gäller de personer, som utbetalas lön eller slutlön i juni 2021. Denna ersättning medför en engångsutgift för staden, som uppskattningsvis är cirka 180 000 euro inklusive bikostnader, ifall alla personer, som är berättigade till detta, väljer att engångsersättningen betalas i pengar.

Många andra kommuner, till exempel Borgå och Kotka, har också beslutat betala personalen engångsersättningar till följd av coronaviruspandemin i form av pengar, ledigt eller kultur- och motionssedlar.

Läs förslaget i stadsstyrelsens föredragningslista 7.6.2021.