Anvisningar för havsöversvämningar i Lovisa och översvämningskartan för Lovisa å har färdigställts

Loviisanlahden tulvavalli Lovisavikens fördämning

Jord- och skogsbruksministeriet utsåg år 2012 Lovisa kustområde till ett område med betydande översvämningsrisk. Grunden för utnämningen var de översvämningsutsatta byggnaderna vid Lovisaviken, kommunens infrastruktur, de offentliga byggnaderna, Valko hamnområde och Lovisa kärnkraftverk. Enligt lagen om hantering av översvämningsrisker ska en plan för hantering av översvämningsrisker utarbetas för områden som utsetts till områden med betydande översvämningsrisk. Översvämningsanvisningen som fastställts som en åtgärd i riskhanteringsplanen för Lovisa kustområde 2016–2021 har färdigställts.

Översvämningsanvisningen ger vägledning i egen beredskap

Havsöversvämningen påverkar samtidigt hela Finska vikens kustområde. Då kan myndigheternas resurser vara helt bundna till skyddet av offentliga objekt och kritiska infrastrukturstrukturer, såsom vattentjänster och trafiknät. Den boende och fastighetsägaren ansvarar för att skydda sig själv och sin egendom genom sina egna åtgärder.

I den översvämningsanvisning som färdigställts ges mer detaljerad information om hur den egna beredskapen kan genomföras och hur man ska handla när en översvämning hotar och under en översvämning. Utifrån kartorna över havsöversvämningar kan man noggrannare bedöma den platsspecifika risken, även om kartornas noggrannhet inte är tillräcklig för att göra upp en fastighetsspecifik riskbedömning.

Översvämningsanvisningen kan läsas och laddas ner elektroniskt här (pdf, på finska): Loviisan kaupungin tulvaohje 2020

På de riksomfattande sidorna finns mer information om beredskapen inför översvämningar och möjlighet att granska kartor över vattendrag och havsöversvämningar: https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Vatten/Floden_och_oversvamningar/Vad_skall_jag_gora_vid_en_oversvamning.

Lovisa stad skickar översvämningsanvisningarna även per post direkt till fastighetsägarna i områden med betydande översvämningsrisk. Risken för havsöversvämning berör ett betydande antal fastigheter även i kustområdet utanför Lovisaviken. Denna anvisning lämpar sig för bedömning av översvämningsrisker vid alla fastigheter och för genomförande av egen beredskap.

Lovisa kustområde har år 2018 utsetts på nytt till ett område med betydande översvämningsrisk och den nuvarande riskhanteringsplanen kommer att uppdateras så att den täcker åren 2022–2027. Översvämningskartorna för kustområdet har redan uppdaterats. Utkastet till den uppdaterade planen för hantering av översvämningsrisker framläggs offentligt i slutet av år 2020. Arbetet utförs av en översvämningsgrupp där Nylands förbund, NTM-centralen i Nyland, Lovisa stad, Östra Nylands räddningsverk, Fortum Abp samt Strålsäkerhetscentralen STUK är representerade.

En översvämningskarta har utarbetats för Lovisa å

Översvämningarna i Lovisa å har blivit värre under de senaste åren. De har orsakat skada på en del av byggnaderna och risk för en del av byggnaderna att bli våta. De värsta riskområdena finns i Hommansby samt i området kring Haddomvägen och Lappträskvägen. Därför lät NTM-centralen i Nyland göra en utredning år 2019 för att uppskatta antalet fastigheter som hotas av översvämning. Utvärderingsarbetet baserade sig på observationer av vinteröversvämningar år 2018, terrängmaterial och mätningar utförda på plats.

Utifrån den preliminära granskningen beslöt man att utreda situationen noggrannare för 25 fastigheter genom att mäta höjden på byggnadernas socklar samt mark- och golvnivåerna. Enligt erfarenhetsbaserad information har de största problemen varit att källarna svämmar över, de fastighetsspecifika avloppsvattensystemen störs och gårdarna svämmar över. Vid mera sällsynta översvämningar kan skadorna vara betydligt värre.

Åkrarna längs Lovisa å utsätts årligen för översvämningsskador. Odlarna vid åstranden genomför ett omfattande rensningsprojekt, varefter översvämningsskadorna minskar väsentligt.

NTM-centralen i Nyland har utöver en riskkartläggning av byggnader låtit göra en översvämningskarta över Lovisa å, med vilken man kan presentera områden som täcks av översvämning med olika stora återkomstintervall. Översvämningskartan beskriver situationen efter rensningen. På basis av översvämningskartorna kan man noggrannare bedöma de översvämningsskador som orsakas byggnader som varit med i riskgranskningen vid översvämningar av olika storlek. NTM-centralen i Nyland genomför utvärderingsarbetet under år 2020.

Översvämningskartan för Lovisa å

Ytterligare information:

Markus Lindroos, infrastrukturchef, Lovisa stad, tfn 050-382 7550 (markus.lindroos@loviisa.fi)

Kari Rantakokko, ledande vattenhushållningsexpert NTM-centralen, tfn 0295 021 453 (kari.rantakokko@ely-keskus.fi)

Olli Jaakonaho, planeringsingenjör, NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 021 398 (olli.jaakonaho@ely-keskus.fi)