Digilärstigen lanseras i skolorna i Lovisa med en Digitemadag 17.3.2023

Digilärstigen är ett nytt stödredskap för lärare inom den grundläggande utbildningen i Lovisa. Med hjälp av stödredskapet kan lärarna lättare hantera digitalitet i undervisningen. Med Digilärstigen vet också eleverna klarare vad de har rätt att lära sig. Digilärstigen blir en del av vardagen i alla grundläggande utbildningens skolor i Lovisa och användningen av redskapet inleds på allvar under våren. Som startskott för förankringen hålls en digitemadag i skolorna 17.3.2023. Under dagen deltar eleverna i tre lektioner, vars tema är antingen digital kompetens, medialitteracitet eller programmering.

Lärarna och skolornas personal har orienterats inom skolornas digitala lärstig under det pågående läsåret.

– Den digitala lärstigen är inte är något extra eleverna ska lära sig. Digilärstigens målsättningar grundar sig på skolornas läroplaner och utvecklingsprogrammet Nylitteracitet, som är en del av det rådande regeringsprogrammet, förklarar digitutor och pedagogisk utvecklare Carina Astikainen.

– I Digilärstigen har vi samlat alla målsättningar i ett verktyg som är lätt att överblicka för såväl lärare som elever. Vi vill också att Digilärstigen ska fungera som ett redskap för att garantera jämlik undervisning för alla elever i den grundläggande utbildningens skolor, berättar Astikainen.

Digilärstigen innefattar inlärningsmål relaterade till digital fostran separat för årskurserna 1–2, 3–4, 5–6 och 7–9. Eget material håller på att göras även för småbarnspedagogiken. Målsättningarna har indelats i följande teman:

  • basfärdigheter och tekniskt kunnande
  • produktion, presentation och skapande processer
  • programmeringskunnande
  • ansvar, säkerhet, ergonomi och hälsa
  • informationshantering och informationslitteracitet
  • växelverkan, kommunikation och nätverksbildning
  • medialitteracitet
  • begåvning.

Du kan bekanta dig med Digilärstigen via denna länk.