Förslaget att säga upp arrendeavtalet för Teboils kallstations tomt i stadsstyrelsen 12.9.2022

Uppsägning av arrendeavtalet för Oy Teboil Ab:s kallstations tomt, försäljning av f.d. Pernå kyrkoby skolas fastighet åt Agricolasällskapet i Pernå samt ett utlåtande om ansökan om drifttillstånd för en inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle i Olkiluoto hör till ärendena som behandlas av stadsstyrelsen 12.9.2022.

Uppsägning av arrendeavtalet för Teboil kallstationens tomt

I Lovisa finns en Teboil kallstation längs Peterburgsvägen nära rondellen som leder till anslutningen till Hästholmen. Teboil har verksamhet på ett markområde som ägs av Lovisa stad, och bolaget har arrenderat markområdet av staden för sin verksamhet för en årshyra om 4 137,56 euro. Det nuvarande arrendeavtalet upphör 28.2.2023. Beredarens förslag är att arrendeavtalet därefter inte förnyas. Motiveringarna anknyter till Rysslands anfallskrig i Ukraina och det faktum att Teboil är ryskägt.

Försäljning av f.d. Pernå kyrkoby skolas fastighet

Agricolasällskapet i Pernå har föreslagit att ett Agricola-hus grundas i f.d. Pernå kyrkoby skolas fastighet. I huset skulle finnas bl.a. Agricola-museet och Veteranmuseet. Välfärdsnämnden föreslog 18.8.2022 åt stadsstyrelsen att Kyrkoby skolas byggnad skulle säljas till Agricola-Sällskapet i Pernå rf till priset som motsvarar balansvärdet. Beredarens förslag är att Stadsstyrelsen skickar ärendet till näringslivs- och infrastrukturnämnden som om den understöder förslaget ska se till att området planläggs på ett lämpligt sätt.

Utlåtande om Posiva Oy:s ansökan om drifttillstånd för en inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle

Posiva Oy lämnade 30.12.2021 in en ansökan till statsrådet om drifttillstånd för en inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle. Kärnanläggningarna ligger i Olkiluoto i Euraåminne. Företaget söker drifttillstånd till utgången av 2070. Syftet är att under perioden slutförvara största delen av det använda kärnbränslet från kärnkraftverken i Olkoluoto och Lovisa. Inkapslings- och slutförvaringsanläggningen planeras vara i drift ungefär fram till 2120-talet. Beslut om beviljande av drifttillstånd fattas av statsrådet. Beredarens förslag är att Lovisa stad i sitt utlåtande till Arbets- och näringsministeriet välkomnar och stöder Posiva Oy:s ansökan om drifttillstånd.

Stadsstyrelsens föredragningslista 12.9.2022