Fram med värdefullt arbete – Lovisa stad valde Årets anställda och Årets arbetsgemenskap

Till Årets anställda 2022 i Lovisa stad valdes städaren Malgorzata Drabarz, studiehandledaren Maria Rosenlöf och bibliotekarien Riitta Leutola vid centralen för bildning och välfärd samt planläggaren Sisko Jokinen vid centralen för näringsliv och infrastruktur.

Till Årets arbetsgemenskap valdes Harjurinteen koulu och Loviisan lukio vid centralen för bildning och välfärd samt Lovinfo/arkivet vid stadskanslicentralen. Vid centralen för näringsliv och infrastruktur är Årets arbetsgemenskap hela centralen där man under årets gång har gjort mycket för att utveckla arbetsgemenskapen.

Lovisa införde år 2022 ett nytt sätt att välja Årets anställda och Årets arbetsgemenskap. Förut valdes varje år bland hela stadsorganisationen en Årets anställda och en Årets arbetsgemenskap. Nu görs valen centralsvis. Vid den största centralen, centralen för bildning och välfärd, väljs bland de olika sektorerna sammanlagt tre Årets anställda. Vid den minsta centralen, stadskanslicentralen, väljs Årets anställda vartannat år och Årets arbetsgemenskap vartannat år. Ledningsgrupperna vid centralerna väljer Årets anställda på basis av de förslag som lämnats inom centralerna.

Stadens arbetsgemenskaper och team summerade sin verksamhet under 2022 på affischerna Fram med värdefullt arbete. På basis av affischerna valde centralernas ledningsgrupper Årets arbetsgemenskap. Vid valen beaktades också hur väl arbetsgemenskaperna förverkligade stadens strategiska målsättningar och värderingar.

– På affischerna sammanfattar arbetsgemenskaperna sin verksamhet i siffror och berättar på vilket sätt teamets arbetsinsats syns samt vilka framgångar som nåtts under året. Man kan bekanta sig med de andra arbetsgemenskapernas affischer bland annat på stadens intranät, berättar arbetshälsokoordinatorn-arbetarskyddschefen Anne Saarnio-Jokinen.

Vid samtliga av stadens arbetsenheter ordnas under den sista veckan i mars kaffetillställningar under namnet Fram med värdefullt arbete. Största delen av tillställningarna hålls torsdagen den 30 mars 2023.

– Det värdefulla arbete som stadens anställda utför vill vi ge mera synlighet och belöna rikligare än tidigare. Syftet med kaffetillställningarna är att de ska utgöra ett tack för det arbete som stadens anställda har utfört under 2022, förtydligar Anne Saarnio-Jokinen.

Årets anställda och Årets arbetsgemenskap 2022:

Centralen för bildning och välfärd

Städaren Malgorzata Drabarz

Motivering: Utveckling eller förbättring av kvaliteten och servicen samt ökning av sparsamheten, effektiviteten och produktiviteten. Effektivitet, kunnighet och yrkesskicklighet då det gäller att rengöra också gamla och nedgångna lokaler, till exempel att se till att golvet i idrottshallen inte är halt. Lägger märke till smutsiga ställen som inte andra märker, såsom dammiga lister, och städar dem effektivt i förbifarten. Ungdomsgården Forums besökare har lärt sig att respektera hennes arbete och slänger inte längre skräp på golvet och stökar inte till i onödan.

Studiehandledare Maria Rosenlöf

Motivering:

Alltid redo att hjälpa till och höra på. Kan ta både elever, arbetskompisar och annan personal på rätt sätt oberoende av vad ärendet eller situationen gäller. Hjälpsam, pålitlig, ödmjuk, vänlig, glad, ivrig, kan även vara bestämd då det behövs, professionell och kunnig på sitt område, inte rädd för nya saker, följer med sin tid. En stor och viktig resurs i gemenskapen.

Bibliotekarie Riitta Leutola

Motivering: Hon har ständigt fått positiv feedback av såväl bibliotekskunderna som personalen vid skolorna och personalen inom småbarnspedagogiken i Tessjö. Hon är serviceinriktad och flexibel. Allt som hör till hennes ansvarsområde tar hon reda på på ett snabbt och effektivt sätt. Hennes arbete är dessutom belastande eftersom Tessjö bibliotek är det flitigast besökta närbiblioteket. I biblioteket finns också ett välbesökt postserviceställe som hon ensam ansvarar för. Därtill går hon i pension nästa år. Nu har vi alltså chansen att uppmärksamma allt det hon gjort för Lovisa stad under sin karriär.

Harjurinteen koulu och Loviisan lukio

Motivering: Under 2022 har Harjurinteen koulu och Loviisan lukio genom att visa prov på stor flexibilitet snabbt organiserat undervisning för ett stort antal ukrainska studerande och andra invandrare i sina undervisningslokaler. Stora och snabba förändringar inverkar på hela arbetsgemenskapen. Arbetsgemenskapen har under året också aktivt främjat god atmosfär, gemenskap och samarbete. Verksamheten vid Harjurinteen koulu och Loviisan lukio ger intryck av att vara väldigt enhetlig, gemenskapsinriktad, flexibel och anpassningsbar till förändringar.

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Planläggaren Sisko Jokinen

Motivering: Sisko har varit en bärande kraft vid stadsplaneringsavdelningen under förra året, i synnerhet innan den nya chefen rekryterades. Sisko har varit tjänstvillig, hjälpsam, lösningsinriktad och hon har verkat för hela centralens bästa. Hennes arbete har haft stor betydelse för centralen och för kunderna.

Stadskanslicentralen

Årets arbetsgemenskap Lovinfo/arkivet

I sitt dagliga arbete förverkligar teamet konkret Lovisa stads värderingar:

Teamet gör sitt arbete TILLSAMMANS, i ordets verkliga bemärkelse.

I det dagliga kundbetjäningsarbetet behövs ibland KREATIVITET.

Teamets verksamhet grundar sig på FÖRTROENDE både då det gäller de egna arbetskamraterna och då det gäller stadens organisation i övrigt.

Det är viktigt att arbetet löper SMIDIGT så att kunderna får den betjäning de behöver.

Kundbetjäningen sköts ANSVARSFULLT och med kundens bästa i åtanke.