Hörande om skol- och daghemsnätet 16.3.2020 klockan 18–20 på Lovisavikens skola

Lovisa stad ordnar ett möte för hörande på Lovisavikens skola måndag 16.3.2020 klockan 18–20. Under hörandet redogörs även för frågor och svar om utredningen och resultaten av barnkonsekvensanalyserna.

Med den elektroniska blanketten kan man ställa frågor på förhand. Svaren presenteras under hörandet. Frågorna ska skickas in senast fredag 6.3.2020. Länk till blanketten https://link.webropolsurveys.com/S/324D8AFB077CB581

I bakgrunden för minskningen av skol- och daghemsnätet ligger stadsfullmäktiges beslut från 11.12.2019 om budgeten för 2020, enligt vilket anslag inte beviljas för upprätthållandet av det nuvarande skol- och daghemsnätet efter 1.8.2020, utan stadens utgiftsutveckling måste anpassas till de minskande inkomstflödena och minskningen i antalet barn.

Förslaget är att Pernå kyrkoby skola, Teutjärven koulu, Kuggom daghem och Lekgården avskaffas. Vidare föreslås att undervisningen av eleverna i Teutjärvi koulu skulle flyttas till Kirkonkylän koulu och undervisningen av eleverna i Pernå kyrkoby skola flyttas till Forsby skola. Verksamheten i Kuggom daghem och Lekgården skulle flyttas till daghemmen i centrum och till Forsby daghem. Avskaffningen av Kuggom daghem skulle innebära att ordnandet av morgon- och eftermiddagsvård för förskoleeleverna i Haddom skola måste funderas på nytt. Stadsfullmäktige fattar det avgörande beslutet under sitt möte 15.4.2020.