I Lovisavikens innersta del undersöks undervattnisk kulturmiljö

Loviisanlahden kartta Karta öven Lovisaviken

Det undersöks en undervattnisk kulturmiljö i Lovisavikens innersta del på våren i april och maj.

Man vet från förut att det på området finns två undervattensvrak som klassificeras som fornlämningar. Med inventeringen utreds det om det finns några andra undervattensfornlämningar på området. Undersökningsområdet täcker Lovisavikens innersta del till södra delen av hamnområdet vid Skeppsbron. Strandområdena vid Drottningstranden på östra stranden undersöks också i samband med utredningen.

Fältarbetena utförs under veckorna 17–20.

Stadsplaneringsavdelningen

Terrängkarta © Lantmäteriverket 4/2020