Lovisa byggnadstillsyns avgifter granskas i byggnads- och miljönämnden 4.11.2021

På byggnads- och miljönämndens sammanträde 4.11 behandlas bland annat byggnadstillsynens taxa, Lovisa stads deltagande i projektet Vesistötalkkari samt Soilfood Oy:s ansökan om miljötillstånd för strängkompostering av blandat slam från skogsindustrin vid Flokomvägen.

Avgifterna för byggnadstillsynens inspektions- och tillsynsuppgifter och andra myndighetsuppgifter ligger klart under nivån i jämförelsekommunerna (Kouvola, Sibbo, Borgå, Askola, Mörskom, Borgnäs och Pukkila), eftersom den inte uppdaterats sedan 2012. Tillstånds- och tillsynsavgifterna föreslås höjas 1.12.2021 så att de åtminstone motsvarar medelnivån i jämförelsekommunerna.

På sammanträdet besluts även huruvida deltagande i finansieringen av föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å rf:s projekt Vesistötalkkari fortsätter 2022–2025. Projektet Vesistötalkkari har varit en främjare av vattendragens tillstånd på projektområdet, av rekreationsbruk, av miljöutbildning, av biologisk mångfald och av fiske.

Vidare behandlas Soilfood Oy:s ansökan om miljötillstånd för strängkompostering av blandat slam från skogsindustrin på Soilfood Oy:s komposteringsområde vid Flokomvägen, norr om motorvägen i närheten av den östra infarten till Lovisa.

Byggnads- och miljönämndens föredragningslista 4.11.2021