Lovisa stad går med i planeringsbolag för projektet östra kustbana med vissa randvillkor

Stadsstyrelsen i Lovisa beslöt i sitt sammanträdande 2.7.2020 att föreslå stadsfullmäktige att Lovisa stad är intresserad att bli delägare i bolaget för banprojektet under förutsättning att staten bestämmer att järnvägssträckningen verkställs och att järnvägssträckningen planeras som en bana för blandtrafik som betjänar näringslivet och persontrafiken från Helsingfors via Borgå, Lovisa och Kotka österut.

Den preliminära kostnaden för Lovisa stad är 6 miljoner euro under en period på 6–10 år från beslutet om att grunda det föreslagna bolaget. Enligt Kommunikationsministeriets grundläggande uppskattning är planeringskostnaderna för järnvägssträckningen Borgå–Kotka–Luumäki cirka 110 miljoner euro, av vilket 51 % skulle fördelas åt staten och 49 % mellan kommunerna och övriga delägare. Kommunernas och de övriga delägarnas preliminära finansieringsandel för östra kustbanan utgör 54 miljoner euro. Finansieringen skulle fördelas mellan de deltagande kommunerna och aktörerna inom näringslivet så att kommunernas andel utgör 39 miljoner och de privata finansiärernas andel 15 miljoner.

För Lovisa stad är randvillkoren för att föra förhandlingar om grundandet av ett projektbolag samt för att satsa kapital i bolaget att projektbolaget planerar den östra kustbanan (järnvägssträckningen Helsingfors–Borgå–Lovisa–Kotka–Villmanstrand–Luumäki/Vaalimaa). Östra kustbanan ska byggas som en bana för blandtrafik så att den kan användas för såväl gods- som persontrafik. På så sätt kommer banan till nytta för passagerare, näringslivet, industrin och transitotrafiken. En mångsidig användning nyttjar effektivt den stora investeringen och bringar ekonomisk tillväxt och sysselsättning för hela Finland.

Kommunikationsministeriet har utrett kommunernas preliminära vilja att delta i bildandet av ett bolag för projektet och att delta i finansieringen av planeringen för den östliga riktningen. Tillsammans med kommunerna hölls ett inledningstillfälle 24.6. Vid tillfället diskuterades utgående från Trafikledsverkets utredning randvillkoren för inledandet av beredningen för att bilda ett bolag för projektet. Trafikledsverkets utredning om utvecklandet av tågtrafiken i östra Finland publicerades 28.5.2020.

Förhandlingar om ett projektbolag för den östliga riktningen skulle föras på samma villkor som förhandlingarna för de under bildning varande projektbolagen för ”Suomi-rata” och ”Turun tunnin juna”. Projektbolagets ansvarsområde och uppgift skulle utgöras av planering i anslutning till projektet och finansieringen av det fram till att det finns beredskap att inleda byggandet. Alla stora investeringar i spårtrafiken främjas i enlighet med de riktlinjer som finanspolitiska ministerutskottet förordade 10.9.2019.

Mer information: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn 040 551 7551