Nämnden behandlar avtal om gemensamt skolväsen mellan Lappträsk och Lovisa

Nämnden för fostran och bildning som sammanträder på onsdag 25.3.2020 behandlar i sitt möte avtalet om gemensamt skolväsen och om avtalets utvidgning från och med 1.8.2020.

Det ikraftvarande avtalet om det gemensamma skolväsendet mellan Lovisa, Lappträsk och Mörskom har godkänts på våren 2015. Avtalet har uppdaterats senast 1.1.2020. I januari 2020 har Lappträsk kommun närmat sig Lovisa stad angående ett eventuellt skolsamarbete med Lappträsk kommun gällande möjligheten att innefatta Lappträsk finskspråkiga elevers undervisning i avtalet. Avsikten är, att Lappträsk anvisar Harjurinteen koulu som närskola för de elever som 2020 börjar i årskurs 7. I fortsättningen anvisas Lovisavikens skola som närskola för svenskspråkiga elever.

Hemkommunundersättningen skulle betalas till Lovisa stad. Enligt elevprognosen  är antalet Lappträskelever cirka 45 under läsåret 2023–2024.

Enligt det förslag som nämnden ges kommer Lovisa för sin del godkänna avtalet. den att föreslå för sin del att avtalet godkänns. Ärendet behandlas vidare i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Därtill behandlar nämnden de utlåtanden och respons som hittills har getts gällande utredningen av skol- och daghemsnätet och ger på basis av det ett sammandrag av allt.

Föredragningslista för nämnden för fostran och bildning 25.3.2020.

Planläggningsöversikt i näringslivs- och infrastrukturnämnden

Näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlar i sitt möte på torsdagen 26.3.2020 bland annat planläggningsöversikten för år 2020 som innehåller de planärenden som är anhängiga eller som under den närmaste tiden blir anhängiga i kommunen och i förbundet på landskapsnivå. Planläggningsöversikten publiceras också på stadens webbplats.

Nämnden förbereder också sitt utlåtande om utredningen av skol- och daghemsnätet.

Föredragningslistan för näringslivs- och infrastukturnämnden 26.3.2020.