Nämnden för fostran och bildning behandlar inrättande av barnparlament

Nämnden för fostran och bildning behandlar 23.11.2022 inrättande av ett barnparlament i Lovisa i början av år 2023. Barnparlamentet är ett nytt påverkansorgan vars uppgift är säkerställa att barn blir hörda i beslut som berör dem. Barnparlamentet föreslås inleda sin verksamhet i början av år 2023.

Lovisa stad valdes från och med hösten 2020 till samarbetspartner inom Finlands UNICEF:s verksamhetsmodell Den barnvänliga kommunen. Grundandet av ett barnparlament är en del av det pågående arbetet inom ramen för Den barnvänliga kommunen. Målet är att barnparlamentet ska ha verkliga möjligheter att påverka verksamheten och beslutsfattandet i staden. Det slutgiltiga beslutet om grundandet fattas av stadsstyrelsen.

Nämnden för fostran och bildnings föredragningslista 23.11.2022