Näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlar renoveringen av Haddom skola 25.3.2021

Haddom skola

Näringslivs- och infrastrukturnämnden tar torsdag 25.3.2021 ställning till huruvida Haddom skolas fastighet ska renoveras. Enligt beslutsförslaget går man inte in för att renovera skolbyggnaden på grund av höga kostnader.

Haddom skolas byggnad reparerades på grund av dålig inomhusluft sommaren 2020. Runt byggnaden byggdes bland annat regnvattenavloppssystem och man reparerade och tillade ventilationsventiler i lokalerna. Dessa åtgärder avlägsnade inte problemet helt.

Efter synen beställde staden en undersökning av byggnadens konstruktioner, vilken färdigställdes i november 2020. I undersökningen uppdagades skador av olika slag i bottenbjälklagets och ytterväggarnas konstruktioner. För att bedöma omfattningen av byggnadens reparationsbehov beställdes en omfattande undersökning av byggnadens skick och konstruktion.

I dessa fortsatta undersökningar föreslogs bland annat att byggnadens bottenbjälklag skulle förnyas totalt, att de nedre stockarna i omfattande grad skulle förnyas och att flygeln med omklädningsrum skulle förnyas. Eftersom reparationsbehovet är så omfattande bedömer man att byggnadens husteknik också kommer att behöva förnyas.

Totalkostnaderna för saneringen beräknas uppgå till totalt 954 000 euro, vilket innebär ett kvadratmeterpris på 2 200 euro. Man räknar med att renoveringsprojektet tar cirka två år.

Haddom skolas verksamhet bedrivs sedan oktober 2020 i tillfälliga lokaler. Enligt beslutsförslaget övergår den fortsatta beredningen av ärendet till utbildningsanordnaren, Lovisa stads central för bildning och välfärd.

Näringslivs- och infrastrukturnämndens föredragningslista 25.3.2021

Rapporterna över de undersökningar av byggnadens skick och konstruktioner som gjorts i Haddom skola samt resultaten av de materialprov som tagits i samband med dessa finns på stadens webbplats på adressen www.loviisa.fi/sv/inomhusluft.