Processen för minskande av skol- och daghemsnätet inleds i slutet av januari

Processen som siktar på att minska skol- och daghemsnätet i Lovisa stad inleds måndag 27.1.2020, då stadsstyrelsen på sitt sammanträde beslutar om tidtabellen för förfarandet.

I bakgrunden för minskningen av skol- och daghemsnätet ligger stadsfullmäktiges beslut från 11.12.2019 om budgeten för 2020, enligt vilket anslag inte beviljas för upprätthållandet av det nuvarande skol- och daghemsnätet efter 1.8.2020, utan stadens utgiftsutveckling måste anpassas till de minskande inkomstflödena och minskningen i antalet barn.

I praktiken torde beslutet innebära att verksamheten på Teutjärven koulu avskaffas och att undervisningen av eleverna flyttas till Kirkonkylän koulu samt att Kyrkoby skola avskaffas och att undervisningen av eleverna flyttas till Forsby skola. Ovannämnda skolor var angivna som objekt för sparåtgärder på föredragningslistan 25.9.2019 för nämnden för fostran och bildning.

Minskningen av servicenätet torde även beröra två daghem: Kuggom daghem och Leikkis / Lekgården. Verksamheten i dessa skulle flyttas till daghemmen i centrum och till Forsby daghem. Avskaffningen av Kuggom daghem innebär att ordnandet av morgon- och eftermiddagsvård för förskoleeleverna i Haddom skola måste funderas på nytt.

Processen som siktar på att minska servicenätet innefattar höranden, konsekvensbedömningar och nedtecknandet av åsikter. Syftet är att i februari begära skriftliga åsikter, berättelser och skrivelser av personerna som berörs av och som är intresserade av processen. Bedömningen av konsekvenser som riktar sig till barn här även planerats att utföras i februari. I anknytning till processen begärs utlåtanden av stadens olika verksamhetsorgan. Stadsstyrelsen beslutar om noggrannare datum.

Det föreslås att ett tillfälle för hörande som är öppen för alla ordnas 16.3.2020 klockan 18 i Lovisavikens skola. En frågor och svar-del utarbetas till stadens webbplats. De framförda skriftliga frågorna och kommentarerna om minskandet av servicenätet jämte svaren till dem publiceras vid frågor och svar-delen.

Avsikten är att framlägga ärendet stadsfullmäktige för beslutsfattande 15.4.2020.

Ytterligare information:

direktören för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen, kirsi.kinnunen@loviisa.fi

utbildningschef Timo Tenhunen, timo.tenhunen@loviisa.fi

chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff, sofia.hoff@loviisa.fi