Småbarnspedagogiken i Lovisa deltar i studie om fysisk aktivitet, skärmtid och sömn

Småbarnspedagogiken i Lovisa är med i studien SUNRISE Finland. Studien är en del av en internationell studie som kartlägger hur 3- och 4-åriga barn runt hela världen uppnår Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer för fysisk aktivitet, skärmtid och sömn i tidig ålder. I Finland finansieras studien av Utbildnings- och kulturministeriet, och studien koordineras av Folkhälsans forskningscentrum.

Studiens syfte är att fastställa hur stor andel av 3–4-åriga barnen runt om i världen som uppfyller Världshälsoorganisationens (WHO:s) globala 24 timmars rekommendationer för de tidiga åren när det gäller fysisk aktivitet, stillavarande (inklusive användning av digitala medier) och sömn. I studien undersöks också barnens grov- och finmotoriska färdigheter. Ytterligare har studien SUNRISE Finland som mål att fastställa vilka faktorer som har samband med barnens rörelsebeteende med fokus på socioekonomiska faktorer och skillnader mellan stads- och landsbygdsmiljö och kön samt föräldrarnas hälsa och psykiska välbefinnande.

Föräldrarna/vårdnadshavarna ger sitt samtycke med en elektronisk blankett till att de och deras barn delar i studien. Barnen som deltar i studien får en rolig motionsupplevelse och ett diplom för deltagandet. Studien belastar inte personalen på daghemmen eftersom det är forskarna som själva kommer till daghemmet för att utföra barnens mätningar (på finska eller svenska). Mätningarna på barnen görs en gång antingen på våren eller hösten 2022.

Daghemmen och kommunerna som deltar i studien får ett SUNRISE-erkännande eftersom de då är med i främjande av barnens hälsosamma levnadsvanor och hälsa runtom världen.

Se en kort video om studien: https://vimeo.com/677685614/ca4f7a6b59

Lär mer: https://www.folkhalsan.fi/kunskap/forskning/programmet-for-folkhalsoforskning/sunrise/