Småbarnspedagogikens skiftomsorg och klientavgifter i nämnden för fostran och bildning

Nämnden för fostran och bildning sammanträder onsdag 24.3.2021 på distans. På föredragningslistan finns bland annat läropliktiga barns rätt till småbarnspedagogikens skiftomsorg och klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

Nämnden för fostran och bildning beslutar om den godkänner Lovisa stads riktlinjer för ordnandet av skiftomsorgen från och med 1.8.2021. I Lovisa ordnas dygnetruntomsorg i Forsby daghem samt skiftesomsorg under vardagar till klockan 22 i Tessjö daghem. Enligt föreslaget skulle staden införa ett prövningsbaserat anordnande av skiftesomsorg för elever på årskurserna ett och två. Verksamhetsprinciperna för skiftomsorgen skulle också uppdateras.

Nämnden behandlar också klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Enligt förslaget skulle staden ta i bruk de nya inkomstgränserna i enlighet med lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och grunderna för bestämning av klientavgifterna skulle godkännas så att de träder i kraft 1.8.2021. Den högsta månadsavgiften för heltidsvård för familjens yngsta barn är fortfarande 288 euro. För familjens näst yngsta barn i småbarnspedagogik på heltid sänks procenten från 50 % till 40 % av avgiften för det yngsta barnet. Det vill säga att avgiften sjunker från 144 euro till 115 euro. Inkomstgränserna för familjerna höjs, vilket resulterar för många familjer lägre avgift inom småbarnspedagogiken.

På föredragningslistan finns även karantänbeslutens inverkan på småbarnspedagogikens klientavgifter. Nämnden beslutar om att godkänna ändringarna i praxisen kring ersättande av klientavgifterna vid frånvaro från och med 1.3.2021. Det föreslås att det uppbärs ingen klientavgift för frånvaro till följd av att barnet försatts i karantän, eller om barnet blir i hemvård på grund av att en person i samma hushåll försatts i karantän.

Nämnden för fostran och bildnings föredragningslista 24.3.2021