Svenska utbildningssektionen begär ytterligare utredningar om ordnandet av skolverksamheten i Haddom skola

Haddom skola

Nämnden för fostran och bildnings svenska utbildningssektion beslutade under sitt sammanträde 31.3.2021 att ytterligare utredningar ska göras om ordnandet av skolverksamheten i Haddom skola.

Ersättande lösningar söks för Haddom skolas verksamhet i och med att näringslivs- och infrastrukturnämnden beslutade 25.3.2021 att staden inte reparerar Haddom skolas skolbyggnad på grund av höga kostnader. Sedan oktober 2020 har Haddom skola varit verksam i de ersättande lokalerna på Gamla Strand. Lokalerna i fråga är i användning endast till utgången av vårterminen 2021.

Lokalerna i Talluddens fastighet, det vill säga tidigare Kuggom daghem, har tagits upp som ersättande lokaler. Kuggom traditionscentrums lokaler kunde utnyttjas i undervisningen av konst- och färdighetsämnen samt under skolluncherna.

Den svenska utbildningssektionen begär att centralen för näringsliv och infrastruktur uppgör en kostnadsberäkning för vad det skulle kosta att ändra lokalerna i Talluddens fastighet till undervisningslokaler. Dessutom begär sektionen en kalkyl över de årliga underhållskostnaderna och en tidtabell för eventuella iståndsättningsarbeten. Centralen för näringsliv och infrastruktur ska också se över hälsoinspektörens direktiv för ibruktagande av undervisningslokaler.

Utbildningssektionen begär att centralen för bildning och välfärd reder ut vilka konsekvenser lokallösningarna skulle ha på ordnandet av skolskjutsar och hur städ- och kosthåll skulle ordnas. Utöver detta begär sektionen om en elevprognos och en kalkyl för lokalhyra i Kuggom traditionscentrum. Centralen ska även framföra sin syn på fastighetens lämplighet för undervisningsverksamhet och göra en barnkonsekvensanalys.

De ytterligare utredningarna begärs till senast 14.4.2021 så att den svenska utbildningssektionen under sitt följande sammanträde kan ta ställning till fortsättningen av Haddom skolas verksamhet.