Näringslivs- och infrastrukturnämnden: Skolbyggnaden i Haddom skola renoveras inte, utredningen måste fortsättas för skolverksamhetens del

Haddom skola

Näringslivs- och infrastrukturnämnden i Lovisa stad beslutade 25.3.2021 att staden inte renoverar Haddom skolas skolbyggnad på grund av höga kostnader. Enligt nämnden måste dock andra alternativ redas ut för skolverksamheten, så som att utnyttja daghemmet som finns i området. Den fortsatta beredningen av ärendet övergår till utbildningsanordnaren, centralen för bildning och välfärd i Lovisa stad.

Haddom skolas byggnad reparerades på grund av dålig inomhusluft sommaren 2020. Runt byggnaden byggdes bland annat regnvattenavloppssystem och man reparerade och tillade ventilationsventiler i lokalerna. Dessa åtgärder avlägsnade inte problemet helt.

Efter synen beställde staden en undersökning av byggnadens konstruktioner, vilken färdigställdes i november 2020. I undersökningen uppdagades skador av olika slag i bottenbjälklagets och ytterväggarnas konstruktioner. För att bedöma omfattningen av byggnadens reparationsbehov beställdes en omfattande undersökning av byggnadens skick och konstruktion.

I dessa fortsatta undersökningar föreslogs bland annat att byggnadens bottenbjälklag skulle förnyas totalt, att de nedre stockarna i omfattande grad skulle förnyas och att flygeln med omklädningsrum skulle förnyas. Eftersom reparationsbehovet är så omfattande bedömer man att byggnadens husteknik också kommer att behöva förnyas.

Enligt kostnadsberäkningen skulle de totala kostnaderna för saneringen uppgå till sammanlagt 954 000 euro, vilket skulle innebära ett kvadratmeterpris på 2 200 euro. Det uppskattades att renoveringsprojektet skulle ta cirka två år.

Haddom skolas verksamhet har sedan oktober 2020 bedrivits i tillfälliga lokaler.

Rapporterna över de undersökningar av byggnadens skick och konstruktioner som gjorts i Haddom skola samt resultaten av de materialprov som tagits i samband med dessa