NTM-centralen meddelar: Ställningstaganden och utlåtanden begärs om ändringar i den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden

Miljöministeriet begär in ställningstaganden och utlåtanden om ändringar i den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden. Vi önskar i synnerhet få in synpunkter om de ändrade avgränsningarna av områdena, de områden som föreslås som nya landskapsområden samt om de två landskapsområdena som föreslås bli slopat i den uppdaterande inventeringen. Det är önskvärt att man i ställningstagandena och utlåtandena också kommenterar områdesbeskrivningarna för dessa områden, om det finns något att anmärka på i dessa.

I samrådsdokumenten presenteras de landskapsområden, som det föreslås ändringar till, samt nya förslag till landskapsområden. De dokument som är föremål för samråd finns officiellt framlagda vid miljöministeriet och på miljöministeriets webbplats. Länken till webbplatsen hittar du här.

Förändringsförslag till de nationell värdefulla landskapsområden i Nyland och Kymmenedalen hittar du i denna länken.

Materialet finns också tillgängligt vid närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM) vid behov.

Begäran om ställningstaganden och utlåtanden berör den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden som blev klar år 2015 och vars första skede var föremål för offentligt samråds- och utlåtandeförfarande under 2016. I det andra skedet, som nu pågår, har miljöministeriet uppdaterat sin framställning utifrån ställningstaganden och utlåtanden samt kompletterande inventeringar. Miljöministeriet föreslår ändringar i avgränsningarna för 27 av de områden som var föremål för samråd och utlåtanden år 2016. Dessutom föreslås sex nya nationellt värdefulla landskapsområden. Två av de områden som var föremål för samråd och utlåtanden 2016 föreslås bli strukna från listan över nationellt värdefulla landskapsområden.

Den uppdaterande inventering som nu är föremål för samråd ger en uppdaterad och heltäckande utredning över nationellt värdefulla landskapsområden och är avsedd att ersätta den inventering av nationellt värdefulla landskapsområden som statsrådet genom sitt principbeslut godkänt år 1995 som en av myndigheterna utförd inventering som avses i de riksomfattande målen för områdesanvändningen enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999).