Omfattningen av reparationsbehovet för Haddom skola utreds

Haddomin koulun julkisivu Haddomskola fasad

En undersökning av skicket för Haddom skolas konstruktioner har utförts och undersökningsrapporten har publicerats på stadens webbsida Inomhusluft. På basis av undersökningen, som utfördes i oktober, har staden beställt en undersökningsplan för tilläggsutredningar av Ramboll Finland Ab.

– Genom noggrannare tilläggsundersökningar får vi veta hur omfattande reparationsbehovet för Haddom skola är, och utgående från det gör vi en preliminär kostnadsberäkning, berättar lokalchef Antti Kinnunen.

I undersökningen utredde man särskilt bottenbjälklagets konstruktion i ett klassrum, men i samband med undersökningen gjorde man också iakttagelser om andra rum och konstruktioner.

Vid undersökningen upptäckte man att anslutningen mellan bottenbjälklaget och ytterväggen inte är tät och att den konstiga lukt som iakttagits i rummet kan komma från en fukt- och rötskada i ytterväggskonstruktionen. Vid det otäta stället observerade man en tydlig luftström från konstruktionen mot inomhusluften i rummet. Förutom lukter kan även föroreningar från konstruktionerna komma in i inomhusluften.

Enligt undersökningsrapporten är bottenbjälklaget och dess material i skick, och i dem upptäcktes inga exceptionella fuktskador. Genom otäta ställen i bottenbjälklagskonstruktionen kan det dock komma in föroreningar i inomhusluften. Dylika föroreningar förekommer naturligt i bland annat organiskt isoleringsmaterial. Vid den yttre granskningen av fasaderna kom det däremot fram att de lägsta stockarna och nedre delen av fasadbeklädnaden ställvis har betydande rötskador.

Haddom skola byggdes på 1930-talet och har senare byggts ut. Byggnaden har iståndsatts flera gånger, senast sommaren 2020, då man bland annat installerade dagvattenavlopp, fyllde ekonomikällaren med kapillärgrus, ökade antalet tilluftsventiler och rengjorde frånluftskanalerna. Efter iståndsättningarna upplevdes inomhusluften i skolan fortfarande vara dålig, och Haddom skolas verksamhet flyttades till ersättande lokaler i Lovisa centrum i oktober 2020.

Rapporten över konstruktionsundersökningen i Haddom skola (på finska)