Stadsstyrelsen behandlar nästa års skattesatser 11.10.2021.

På stadsstyrelsens nästa sammanträde 11.10.2021 behandlas bl.a. inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna för år 2022.

I beredningen föreslås såväl inkomstskattesatsen (20.25%) som fastighetsskattesatserna förbli oförändrade. Styrelsens förslag förs ännu vidare till stadsfullmäktige där det slutgiltiga beslutet fattas.

Vidare föreslås Lovisa stad ta i bruk lantmäteriverkets elektroniska fastighetsöverlåtelsetjänst. I beredningen konstateras att tjänsten skulle effektivera överlåtelseprocessen för markområden och förbättra servicenivån också ur kundens perspektiv, eftersom man kan bekanta sig med handlingarna och underteckna dem oberoende av tid och plats.

Ett lokalt avtal om arbetarskyddssamarbete och de arbetarskyddsfullmäktiges verksamhetsförutsättningar 2022–2025 behandlas också. Lovisa stad har inte tidigare haft ett lokalt avtal om arbetarskyddssamarbete och de arbetarskyddsfullmäktiges verksamhetsförutsättningar. Syftet med avtalet är att göra arbetarskyddets roll och uppgifter klarare, beskriva hur man inom Lovisa stads organisation genomför det lagstiftade arbetarskyddssamarbetet och samla ihop de arbetarskyddsfullmäktiges verksamhetsförutsättningar till ett avtal.

Föredragningslista 11.10.2021