Vad i hela världen är en dagvattenavgift?

Dagvattenavgiften baserar sig på den lag som gjorde att dagvattenhanteringen och ordnandet av dagvattenhantering på detaljplanerade områden övergick till kommunerna.

Stadsfullmäktige i Lovisa stad beslutade om att ta i bruk dagvattenavgifter 19.9.2018. De första fakturorna skickades till fastigheternas ägare eller innehavare i början av 2020. Tidigare innefattades dagvattenavgiften i avloppsavgiften. Dagvattenavgiften faktureras en gång per år.

Fakturan och dess syfte har varit oklar för många som fått den, och sammanlagt cirka 200 skriftliga anmärkningar har skickats till staden efter att fakturan skickades. Vi behandlar anmärkningarna för tillfället. Vi arbetar för att svara dem som inlämnat anmärkningarna inom tre till fyra veckor. Vi har öppnat en frågor- och svardel på stadens webbplats. Där samlar vi de centrala frågorna som ställts och ger svar på dem.

Dagvattenavgiften är en offentligrättslig avgift. Bakgrunden till avgiften finns i reformerna av markanvändnings- och bygglagen (MBL) samt vattenlagen 2014. Reformen innebar att ansvaret för att ordna dagvattenhantering på detaljplanerade områden övergick till kommunerna. Enligt den förnyade markanvändnings- och bygglagen kan kommunen ta ut en separat dagvattenavgift för att täcka de kostnader som ordnandet av dagvattenhantering medfört.

I Lovisa fastställdes omfattningen av dagvattensystemet till ett detaljplanerat område som omfattar cirka 4 600 byggda fastigheter. Staden deltar i kostnaderna som uppkommer för dagvattenhanteringen för allmänna områdens del. Intäkterna för dagvattenavgifterna används för att planer, bygga och underhåll av dagvattensystemen.

Dagvattenavgiften tas ut av alla fastigheter som finns inom dagvattensystemets verkningsområde, även om det på området inte skulle finnas ett dagvattenavlopp eller om fastigheten av någon orsak inte kan anslutas till ett existerande dagvattenavlopp. Dagvattenavgiften baserar sig på det om fastigheten finns inom det detaljplanerade området, och man kan inte få befrielse från avgiften.

Frågor och svar gällande dagvattenavgift hittar du här: https://www.loviisa.fi/sv/boende-och-miljo/allmanna-omraden/allmant-om-dagvatten-och-avgifter/