Genomfarten längs Svenäsvägen i Valkom upphör

Lovisa Hamn Ab och Lovisa Hamnfastigheter Ab bygger i samarbete med staden en bullervall på området.

På grund av bullervallen upphör passagen längs Svenäsvägen helt och hållet (det gröna krysset på kartan).

Arbetet inleds den 3.12.2018. Lovisa stad beklagar de tillfälliga olägenheter som arbetet orsakar.