Undantagslov och avgörande som gäller planeringsbehov

Om du vid byggandet vill avvika från detaljplanen, generalplanen eller byggnadsordningen, ska du innan bygglov behandlas ansöka om undantagslov. Ifall du vill bygga utanför detaljplaneområdet behövs det ett avgörande som gäller planeringsbehov. Det är alltid näringslivs- och infrastrukturnämnden som fattar beslut om ett undantagslov och ett avgörande som gäller planeringsbehov.

Undantagsbeslut

Ett undantag förutsätter särskilda skäl. Undantag kan ansökas från bestämmelser, föreskrifter och begränsningar som gäller byggande samt från förbud såsom byggförbud.

För byggande inom strandområde krävs i regel ett undantagslov om området inte har detaljplan eller en sådan generalplan med rättsverkningar, där det särskilt har bestämts att generalplanen eller en del av den får användas som grund för beviljande av bygglov.

Avgörande som gäller planeringsbehov

I avgörande som gäller planeringsbehov övervägs förutsättningarna för beviljande av bygglov utanför detaljplanen på områden som på grund av bosättningstätheten eller en bestämmelse i generalplanen eller byggnadsordningen utgör område som är i behov av planering.

Ett undantagsbeslut eller ett avgörande som gäller planeringsbehov berättigar ännu inte till byggande. I beslutet bestäms alltid en tid inom vilken bygglov ska sökas.

Behandlingsavgifterna vid undantagsbeslut och avgöranden som gäller planeringsbehov:

  • undantagsbeslut 450,00 €
  • planeringsbehov 400,00 €
  • därtill uppbärs kostnaderna för hörande 40,00 €/granne eller kungörelse i tidningen 40,00 €  + anmälningskostnader.

Kontrollera innan du lämnar in ansökan att den är rätt ifylld och att de obligatoriska bilagorna finns med. Lämna in ansökan och bilagorna till Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo, Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa.