Kommuninvånarnas trygghetskänsla är fortfarande bra i östra Nyland

Största delen av invånarna i östra Nyland känner sig trygga. Enligt svaren på den regionala trygghetsenkäten som genomförs vartannat år känner sig 86 procent av kommuninvånarna trygga eller ganska trygga. Siffran är i stort sett densamma som för två år sedan.

Den gemensamma trygghetsenkäten för kommunerna i östra Nyland genomfördes 14.9–4.10.2020 och deltagande kommuner var Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila, Sibbo och SILMU-byarna. Enkäten kunde besvaras elektroniskt eller på en pappersblankett på ett ställe som varje kommun anvisade. För två år sedan kom det 721 svar, och i år så många som 1844 svar. Av svararna var 65 procent kvinnor och 25–64-åriga var de som svarade flitigast. Antalet svarare som var under 15 år var 25 procent, största delen av dessa var från Sibbo. Enkätens innehåll förnyades i år.

– Den allmänna trygghetskänslan har förblivit nästan oförändrad jämfört med år 2018, berättar Maria Andersson, ordförande för trygghetsarbetsgrupper för östra Nyland och Borgå.

86 procent av svararna kände sig trygga eller ganska trygga, år 2018 var motsvarande siffra 88 procent. Enkäten innehöll i år en separat fråga om hur coronan har påverkat trygghetskänslan. 21 procent av svararna tyckte att den har påverkat ganska mycket och 3 procent tyckte att den har påverkat särskilt mycket. Coronan hade påverkat mest hos 45–74-åriga svarare.

I toppen bland frågor som bekymrade östnylänningar var kriminell verksamhet såsom användning av droger eller droghandel, förstöring av platser och klottring samt en allmän ökning av kriminalitet. Olika sociala problem såsom marginalisering av människor, ökad arbetslöshet och trafikbeteende ger också orsak till bekymmer. Att bli smittad av coronan bekymrade i någon mån.

De mest efterlängtade åtgärderna mot ovannämnda olägenheter var bl.a. ökad synlighet av polispatruller och mer missbrukar- och mentalvårdstjänster, mer öppna lokaler för unga och en snabb reparation av klottrade eller förstörda platser. En noggrannare övervakning av användning av berusningsmedel på offentliga platser önskades också.

I enkäten kunde svararna lyfta fram platser som väckte en känsla av otrygghet, och i svaren kom fram bl.a. kommunernas centrumområden, omgivningen runt köpcentrum, vissa förorter, mörka och dunkla gränder, parker osv.

– 32 procent av svararna hade under de två senaste åren ringt till nödnumret 112 och 26 procent hade varit i kontakt med räddningsverket på grund av en olycka, ett olycksfall eller ett sjukdomsanfall. 19 procent av svararna hade varit i kontakt med polisen i ett brottmål.  Svararna kritiserade bl.a. tillgången på svenskspråkig service i krissituationer. De aktuella myndigheterna behandlar responsen på dessa, berättar Santeri Pohjolainen, sekreteraren för trygghetsgruppen för östra Nyland.

Resultaten i Lovisa

Resultaten i Lovisa var i huvudsak mycket likadana med svaren som gällde hela regionen. Det var glädjande att antalet svarare i Lovisa hade stigit jämfört med den föregående enkäten: 377 svarade på enkäten och deras andel av alla svarare i enkäten för östra Nyland var 20 procent. Åldersfördelningen av svararna i Lovisa var mycket jämn, den största andelen av svararna var i åldern 45–64 och den minsta i åldern 75 och äldre. De flesta svarare bor i postnummerområdet för Lovisa centrum och de näst flesta i Forsby.

Den allmänna trygghetskänslan i Lovisa har förblivit nästan oförändrad jämfört med år 2018. 88 procent av svararna kände sig trygga eller ganska trygga, år 2018 var motsvarande siffra 90 procent. 21 procent av svararna tyckte att coronavirusepidemin har påverkat trygghetskänslan ganska mycket och 3 procent tyckte att den har påverkat särskilt mycket. Mest hade coronaepidemin påverkat 15–24-åriga och över 75-åriga.

72 procent av svararna i Lovisa tyckte att det inte alls finns sådana platser som väcker en känsla av otrygghet i det egna bostadsområdet eller i den egna bostadskommunen. Av de platser som väcker en känsla av otrygghet lyfte svararna fram mest Kapellparken. Dessutom listade svararna som otrygga platser bland annat mörka och dunkla gator och platser som saknar ordentlig belysning och vägar där man kör för fort eller som saknar lättrafikleder.

Lovisaborna var mest bekymrade över användning av droger eller droghandel och näst mest bekymrade över en ökning av arbetslöshet. Att bli smittad av coronan bekymrade ganska eller särskilt mycket endast 20 procent av svararna, de flesta svarare (46 procent) bekymrade i någon mån över att bli smittade. Avvikande från de tidigare åren var trafikbeteende nu inte i toppen bland Lovisabornas bekymmer. I öppna svar var svararna bekymrade bland annat över bristen på polisens närvaro. Åtgärder som föreslogs för att avhjälpa missförhållanden stod också i linje med svaren i hela enkäten. De flesta förbättringsförslag behandlade ökad synlighet av polispatruller och fler missbrukar- och mentalvårdstjänster och fler öppna lokaler för unga.

I Lovisa delges enkätresultaten till stadens ledningsgrupp och stadsstyrelsen och de behandlas separat inom sektorerna. Om kommande åtgärder informeras i samband med utvecklingsarbetet.

Lovisa stad tackar alla som svarade på enkäten för värdefulla synpunkter.

Mera information:

Maria Andersson, servicedirektör för barn- och familjetjänster inom social- och hälsovårdssektorn, ordförande för trygghetsarbetsgrupper för östra Nyland och Borgå

tfn 040 510 9932, maria.andersson@porvoo.fi

Santeri Pohjolainen, tf. brandingenjör, sekreterare för trygghetsarbetsgruppen för östra Nyland

tfn 040 159 3237, santeri.pohjolainen@porvoo.fi

Jaana Iivonen, servicechef för tjänster för barn och ungdomar, grundtrygghetscentralen i Lovisa stad, representant för Lovisa stad i trygghetsarbetsgruppen för östra Nyland, ordförande för välfärdsarbetsgruppen, tfn 0440 555 471, jaana.iivonen@loviisa.fi