Ny upphandling för Lyckantillbyggnad

Byggandet av en tillbyggnad till servicehuset Lyckan i Pernå kyrkoby upphandlas på nytt. Orsaken är att anbuden är klart högre än kostnadsberäkningen. Stadsstyrelsen i Lovisa fattade beslutet på sitt möte den 8.4.2019.

Enligt en helhetskostnadsberäkning skulle tillbyggnaden kosta 3 150 000 euro. I och med anbudstävlingen blev det ändå klart att projektets kostnader skulle överskridas med cirka 21 procent. Kostnadsberäkningen har preciserats till sammanlagt 3 809 950 euro, det vill säga 662 000 euro högre än den godkända nivån.

Utbyggningen av Lyckan skulle med den förhöjda kostnadsnivån ge ett pris på cirka 227 000 euro per bostad. Även med den ursprungliga kostnadskalkylen skulle en bostad kosta cirka 185 000 euro, då motsvarande summa i Gråberg är cirka 103 000 euro.

Projektet anpassas till budgeten

Lyckans pris per vårddygn skulle stiga med nästan 3,5 euro ifall investeringen ökar med dryga 660 000 euro. För att på sikt hålla priset konkurrenskraftigt jämfört med köptjänster är det ändå viktigt att inte låta byggandet bli för dyrt.

Därför beslöt stadsstyrelsen den 8.4 att upphandlingsförfarandet avbryts och projektet startas om. Omfattningen av upphandlingen och byggnadslösningarna ändras så att projektet hålls inom den godkända budgeten på 3 150 000 euro. Reducering av projektet innebär ändringsplanering och en ny anbudsrunda. Även byggtidtabellen behöver preciseras.