Affärsverket Lovisa Vatten meddelar: Vattenunderhållsarbete börjar vecka 24 på Trädgårdsgatan

Affärsverket Lovisa vatten påbörjar med vattenunderhållsarbete på Trädgårdsgatan. Saneringsområdet gäller området mellan Saltbodtorget och Båtmansgränd

På grund av saneringsarbetet leds trafiken med trafikmärken, men passage till tomterna eftersträvas men med undantag av några kortvariga stunder. Byggnadsplatsen grundas vecka 24/2020 och arbetet blir klart till slutet av år 2020.

Nuvarande stomlinje för vattenledningen, avloppsvatten och regnvatten saneras och tomtlinjerna granskas och saneras vid behov. För varje fastighet, som inte är ansluten, kommer beredskap för regnvattenlinje att installeras. Arbeten som utförs för avlopps- och regnvatten gäller rören mellan stomlinjen och tomtgränsen. Vid eventuell anslutning, kan fastighetsägaren enskilt komma överens med Affärsverket Lovisa vatten. Affärsverket Lovisa vatten rekommenderar fastighetsägare att förnya sina tomtlinjer i helhet i samband med detta arbete.

Affärsverket Lovisa vatten beklagar alla invånare för eventuella olägenheter som eventuellt uppstår och ber om förståelse.

Vid behov av mera information kontakta planerare för vattenservice Tommi Koskiranta 040 555 0406 eller direktören för vattenaffärsverket Markku Paakkarinen 0440 555 409 eller vid akuta tillfällen vattenverkets dejour 0440 555 902.