Ändringar i och beställning av färdtjänst från och med 1.7.2018

Färdtjänsterna för handikappade, äldre och veteraner inom Lovisa och Lappträsk ordnas från och med 1.7.2018 med de företag som ingått avtal med Lovisa stads grundtrygghetscentral.

Avtal har ingåtts bland annat med Lähitaksi Oy, som en stor del av taxiföretagarna i Lovisa ansluter sig till. Avtal har också ingåtts med andra lokala taxiföretagare.

Till dem som har rätt till tjänsten har skickats ett infobrev, där det framgår i detalj vilka lokala taxiföretagare Lovisa stad ingått avtal med. Om det från listan i infobrevet saknas någon taxiföretagare som en färdtjänstkund är van att använda, kan man vända sig till socialarbetare Tuula Penttilä (tfn 040 595 13 67) eller socialarbetare Agneta Alm (tfn 0440 555 810).

Företag                                            Servicenummer

Lähitaksi – också invalidtaxi          tel 019 536 6290

tekstmeddelande                             tel 050 418 1006

*Beställningen per textmeddelande är avsedd för personer med hörsel- eller talskada.

Beställningen ska göras i god tid, minst en timme innan man vill utnyttja tjänsten.

I övrigt ska man följa de anvisningar om färdtjänster som tidigare getts

Lähitaksi betjänar även andra kunder än färdtjänstkunder.

Taxiförmedlingen vid Lähitaksi betjänar dygnet runt inom hela Nyland.