Budgetåret 2017 överraskande positivt för Lovisa stad

Resultatet för Lovisa stad och Affärsverket Lovisa Vatten för räkenskapsperioden 2017 uppvisar ett överskott på drygt en halv miljon euro. Resultatet är med tanke på omständigheterna utmärkt, för resultatet i den ursprungliga budgeten uppvisade ett underskott på 2,4 miljoner euro.

Ekonomidirektören i Lovisa stad Kirsi Kettunen berättar att det goda resultatet beror på flera mindre saker som bildade en bra helhet.

– Konkurrenskraftsavtalet hade en betydande inverkan på minskningen av kostnader. Utfallet för personalkostnaderna var 2,3 miljoner euro mindre än budgeterat. Vi fick dessutom 1,2 miljoner mer i samfundsskatteintäkter än vad som budgeterats, berättar Kettunen.

Det goda resultatet möjliggjorde investeringsreservering

Överskottsåterbäringen för den specialiserade sjukvården och från Samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samt samkommunernas positiva resultat hade en inverkan på slutresultatet.

Utfallet för hemkommunsersättningarna var större än i budgeten, och dessutom uppgick statsandelarna till 0,4 miljoner euro mer än i budgeten. Genom att börja producera tjänsterna inom städ- och kostservice som egen verksamhet sparade staden mer än 0,3 miljoner euro, och strukturförändringen sänkte kostnaderna permanent.

– Årsbidraget räckte väl till för planenliga avskrivningar och möjliggjorde en investeringsreservering på 3,1 miljoner euro för renoveringen av Lovisa Gymnasium. Pengarna för det kommande projektet kan alltså reserveras redan nu, förklarar Kirsi Kettunen.

Servicehuset i Gråberg den största investeringen

Lovisa stads största projekt för 2017 var servicehuset i Gråberg, som kostade cirka 5,8 miljoner euro. Det största projektet för vattenaffärsverket var stomlinjen mellan Pernå och Lovisa, vilken slukade 1,4 miljoner euro år 2017.

Stadens lånestock växte med cirka 100 euro och utgjorde 2 365 euro per invånare. Också efter tillväxten är Lovisa stads lånestock mindre än det nationella medeltalet.

De stora investeringars period har börjat

Utmaningen för Lovisa stad under 2018 och 2019 kommer att vara den massiva investeringsplanen som framför allt består av tre skolprojekt: den nuvarande svenska skolan i Forsby byggs ut och blir ett tvåspråkigt skolcentrum, ett nytt svenskt högstadium byggs i centrum och det svenska gymnasiet renoveras. I ekonomiplanerna för detta och påföljande år har reserverats 24 miljoner euro för investeringsutgifter.

Det stora antalet osäkra faktorer som hänger samman med landskaps- och vårdreformen innebär utmaningar enligt Kirsi Kettunen.

– Det är nödvändigt men utmanande att iståndsätta de byggnader i staden som lider av problem med inneluften, särskilt med tanke på verksamheten. Det här har oundvikligen negativa inverkningar också på ekonomin.

Stadsstyrelsen i Lovisa behandlar bokslutet 2017 på sitt möte den 28.3.2018.

Bokslutet finns att läsas i sin helhet som bilaga till stadsstyrelsens föredragningslista.