Kultur- och fritidsnämndens möte 6.9.2023

På kultur- och fritidsnämndens möte 6.9.2023 behandlas bland annat följande ärenden:  

  • Den nya skateparken föreslås i första hand byggas i Olsson park och i andra hand vid Märlax bollplan eller på Gamla Strand.  
  • Val av medlemmar till expertorganet för kulturaktörer. – Expertorganets första mandatperiod är fram till 31.12.2025.  
  • Val av integreringshandledare för tiden 15.9.2023–30.6.2025. – Detta är en ny tidsbunden uppgift som understöds av Arbets-och näringsministeriet.   
  • Arv för utvecklande av kulturtjänsterna. – Koordinator av arvet för kultur Tuula Åminne tar del av nämndens synpunkter.  

Kultur- och fritidsnämndens föredragningslista 6.9.2023