Lovisa blir allt barnvänligare kommun – Staden deltar i Veckan för barnets rättigheter nästa vecka

Varje barn har rätt till gott bemötande - Veckan för barnets rättigheter

Skolorna och småbarnspedagogiken i Lovisa deltar i Veckan för barnets rättigheter 15–21.11.2021. År 2021 är temat för veckan barnets rättighet till bra behandling.

Finlands UNICEF valde Lovisa stad att från och med hösten 2020 vara en ny samarbetspartner inom modellen för Den barnvänliga kommunen. Staden anser att det är viktigt att staden som UNICEFs samarbetspartner deltar i temaveckan i alla skolor och daghem i Lovisa.

En hurdan kommun är barnvänlig?

I en barnvänlig kommun realiseras barnets rättigheter i vardagen för var och en individ under 18. I praktiken innebär detta till exempel att

  • kommunen främjar barnets rättigheter i kommunens beslutsfattande, förvaltning och tjänster
  • barn- och ungdomspolitiken styrs av FN:s konvention om barnens rättigheter
  • barns och ungas kunskap om sin egen vardag och bedömningar av konsekvenser för barn inverkar på kommunens beslutsfattande
  • barnets rätt till en tillräcklig andel av samhällets resurser ses i kommunens budget
  • barnen är jämbördiga kommuninvånare
  • barnen planerar, bedömer och utvecklar tjänster
  • alla barn har lika möjligheter att delta
  • barn och vuxna får uppgifter om barnens rättigheter
  • barn och unga får mod att agera i ett medborgarsamhälle och upplever sig som värdefulla medlemmar i det lokala samhället

Veckan för barnets rättigheter är en temavecka med aktiviteter om barnets rättigheter. Målet är att göra Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter mer känd bland barn och ungdomar.
Läs översikten över Veckan för barnets rättigheter på Nationella barnförbundets webbplats: Lapsenoikeudet.fi

Förutom skolor och småbarnsutbildningsenheter kan även evenemangsarrangörer anmäla sig med. Deltagande är gratis. Det är lätt att hoppa med!

Anmäl ditt evenemang (hobby- och fritidsverksamhet)  på Nationella barnförbundets webbplats: Lapsenoikeudet.fi

Koordinatorerna inom verksamhetsmodellen Den barnvänliga kommunen i Lovisa

Kirsi Kinnunen, direktör för centralen för bildning och välfärd
Tuula Åminne, specialklasslärare/Lovisavikens skola