Lovisa stads bokslut för 2023 ljusare än väntat

Lovisa stads bokslut för 2023 uppvisar ett överskott på cirka 2,4 miljoner euro. Högre kommunalskatteintäkter och samfundsskatteintäkter än väntat bidrog till det positiva resultatet.

Ordföranden för stadsstyrelsen Arja Isotalo, tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser och ekonomidirektör Fredrik Böhme presenterade bokslutet för medier 22.3.2024.

Kommunalskatteintäkterna uppgick till cirka 25,5 miljoner euro och samfundsskatteintäkterna till cirka 6,9 miljoner euro. Totalt var skatteintäkterna 3,9 miljoner euro högre i bokslutet 2023 än uppskattat.

– Totalt sett var resultatet 2,1 miljoner euro bättre än vad vi uppskattade när vi gjorde upp budgeten för 2023. Då byggde vi upp en balanserad budget med ett överskott på 300 000 euro, konstaterar ekonomidirektören vid Lovisa stad Fredrik Böhme.

För närvarande ser också 2024 bättre ut än det budgeterade.

– Det budgeterade underskottet på 3,5 miljoner euro håller på att minska, vilket förklaras av en större samfundsskatteandel än uppskattat och högre dividendinkomster från Kymmendalens El för 2023 än väntat, berättar Böhme.

Första bokslutet utan social- och hälsovårdssektorn

Social- och hälsovårdstjänsterna överfördes från kommunerna till välfärdsområdena vid ingången av 2023.

– Boksluten för 2022 och 2023 är därför inte jämförbara sinsemellan, påminner Böhme. – Nu börjar vi se hur den kommunala ekonomin utformar sig efter social- och hälsovårdsreformen.

Verksamhetsintäkterna för 2023 överskred det budgeterade med 3,5 miljoner euro. Den största förklaringen ligger i försäljningen av stadens sommarstugetomter, där en del affärer genomfördes först 2023. Verksamhetskostnaderna överskred budgeten med cirka 3,7 miljoner euro.

– Överskridningen förklaras långt av en tilläggsavsättning på 2,6 miljoner euro som gäller Apotti-systemet. Vi förbereder oss på rättegång för att vi inte betalade användningsavgifterna för Apotti. Lovisa stads social- och hälsovårdstjänster hann ju aldrig få tillgång till Apotti, förklarar ekonomidirektör Fredrik Böhme.

Lovisa fick cirka 11,1 miljoner euro i statsandelar, vilket är drygt 0,7 miljoner euro mindre än budgeterat.

Stadens investeringar 2023 uppgick till drygt 6 miljoner euro. Det största enskilda investeringsobjektet var infrastrukturen för bostadsområdet i Drottningstranden, som byggdes med 2,1 miljoner euro.

Positiv nettoflyttning glädjande

Invånarantalet i Lovisa sjönk under 2023 och uppgick vid utgången av året till 14 458 personer. Det föddes 88 nya Lovisabor, men antalet avlidna uppgick till 244.

– Nettoflyttningen var glädjande nog positiv, +45 personer, vilket berodde på invandring, säger tf stadsdirektören Elina Amnell-Holzhäuser.

Stadsstyrelsen i Lovisa stad behandlar stadens bokslut för 2023 på sitt sammanträde 25.3.2024.

Länk till föredragningslistan