Lovisa stads budget för 2024: vi står inför stramare tider

Rådhuset

Lovisa stads ekonomi går mot strama tider. Budgetförslaget för 2024 visar ett underskott på 3,45 miljoner euro. Det ser inte bättre ut för 2025 och 2026 i planeringsperioden, om inte sparåtgärder vidtas.

– De ekonomiska utsikterna har under hösten snabbt blivit sämre än väntat. Statsandelarna minskar märkbart och ränteutgifterna ökar särskilt för de skolor som byggts med leasingavtal, berättar stadsdirektören i Lovisa stad Jan D. Oker-Blom.

I stadens bokslut för 2022 uppgick det ackumulerade överskottet från tidigare år till drygt 14 miljoner euro. Budgetarna för de kommande tre åren kan dock inte stödja sig på det ackumulerade överskottet, utan det krävs strukturella åtgärder. Ett treårigt sparprogram är därför att vänta.

– Ett årligt underskott på tre miljoner euro är naturligtvis oacceptabelt och ohållbart. Stadens ekonomi måste fås i balans senast vid utgången av denna planeringsperiod, det vill säga senast till början av 2027. För att kunna uppnå besparingar av denna storlek måste bland annat stadens servicenät granskas kritiskt, säger ekonomidirektör Fredrik Böhme.

Budgetförslaget baserar sig på att skattesatserna bibehålls på samma nivå som 2023.

– Kommunalskattesatsen avrundas nedåt till 7,60. Stadsbornas köpkraft har försämrats och levnadskostnaderna har blivit så mycket högre att trycket inte får öka mer, konstaterar stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

De största investeringarna under de kommande åren kommer att vara byggandet av ett daghem i centrum och den omfattande renoveringen av Generalshagens skola, som enligt planerna ska påbörjas 2024. En ny idrottshall finns också på investeringslistan för de kommande åren.

Stadsstyrelsen behandlar stadsdirektörens förslag till budget för 2024 och ekonomiplan för 2025–2026 måndag 6.11.2023 och 13.11.2023. Stadsfullmäktige fattar beslut om budgeten för nästa år 13.12.2023.

Stadsstyrelsens föredragningslista 6.11.2023 innehåller stadsdirektörens förslag till Lovisa stads budget för 2024 och ekonomiplan för 2025–2026.