Lovisa stads landsbygdsväsende utarrenderar åker och söker betande djur för betesmark 

@maaseutuverkosto, Yrjö Tuunanen

Lovisa stads landsbygdsväsende främjar hållbar utveckling och välfärd, så väl på landsbygden som i staden, genom att utarrendera 14,29 ha åkermark och söka betande djur för två betesmarker.

Med hjälp av arrendeåkrar har staden utnyttjat effektivt sina markområden redan i årtionden. Denna hållbara praxis har erbjudit invånarna möjligheten att odla och aktivt delta i att idka jordbruk. Detta stöder även Lovisa stads gröna värden och strategi, i vilken den förbundit sig till att bevara naturens mångfald.

Lämna in ditt arrendeanbud i ett slutet kuvert, försett med anteckningen ”arrendeanbud” senast 20.3.2024 klockan 16.00 till landsbygdsbyrån eller Lovinfo. Anbud som skickas per post ska skickas till landsbygdsbyrån. Arrendet anges i formen euro/ha. Jordbruksmarkens arrende är inte mervärdesskattebelagd.

Arrenderbart åkerområde

Mer uppgifter

Lovisa stad

Sam Vickholm, landsbygdschef, tfn 040 521 81 28 sam.vickholm@loviisa.fi
Mats Arola, landsbygdsombudsman, tfn 040 724 11 50 mats.arola@loviisa.fi
Carolina Sjögård, landsbygdsombudsman, tfn 0440 555 338 carolina.sjogard@loviisa.fi

Kontaktuppgifter:
Landsbygdsbyrån, Bäckasgränd 1 A 07880 Liljendal
Lovinfo, Mariegatan 12 A