Lovisa stadsfullmäktige fattar beslut ikväll 14.11.2019 om skattesatsen, om köp av aktier i Kymmenedalens El och om gruppfamiljedaghemmet Duvans framtid

Lovisa stadsfullmäktige fattar beslut på sitt möte ikväll 14.11.2019 om skattesatsen för året 2020. På sitt senaste möte beslöt fullmäktige att bordlägga ärendet så att fullmäktigeledamöterna har tillgång till budgetförslaget.

Lovisa stadsfullmäktige sammanträder i Harjurinteen koulu (Bangatan 1), ikväll 14.11.2019 kl. 18. Du kan följa med stadsfullmäktiges möten på plats eller via direktsändning.

Stadsstyrelsen föreslår att de nuvarande skattesatserna fastställs.  Nuvarande inkomstskattesatsen i Lovisa stad är  19,75 procent.  Den genomsnittliga kommunala inkomstskattesatsen 2019 uppgår till 19,88 procent i hela landet och till 18,66 procent i Nyland.

Inflödet av kommunalskatt beräknas i år uppgå till ca 48 miljoner euro, vilket är nästan 1,7 miljoner euro mindre än vad man uppskattat i budgeten. På inflödet inverkar negativt framför allt den exceptionellt stora minskningen i folkmängden som inträffade 2018.

Den allmänna fastighetsskatten i Lovisa är 1 procent och fastighetskatten för stadigvarande bostad är 0,50. Fastighetsskatten för annan än stadigvarande bostad är 1,20 procent.

I sitt möte tar stadsfullmäktige ställning också till köp av aktier i Kymmenedalens El Ab av Askola kommun. Köpet består av 1 104 aktier för summan 1 491 504 euro. Om köpet godkännes kommer Lovisa stad att vara den största aktieinnehavaren i bolaget.

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige också att verksamheten i gruppfamiljedaghemmet Duvan i Gammelby avslutas 31.12.2019 och att barnen och personalen flyttar till Forsby daghem från och med 1.1.2020.

Länk till stadsfullmäktiges föredragningslista 14.11.2019