Lupinens frön mognar snart – förstör blomställningarna nu!

Meddelande om främmande arter 3/2024

Den högväxta blomsterlupinens segertåg som har pågått i årtionden har kraftigt minskat våra hotade ängsväxters livsrum på ängar och vallar längs vägar. Under de senaste åren har lupinen spridits från vägrenar också till tallmoar, lundar och föryngringsytor där den har försvårat återbeskogningen genom att kväva trädplantor.

Lupinen, som binder kväve till sina rotknölar, övergöder så småningom sina växtplatser. Detta leder i sin tur till att livsmiljöerna för ängsväxter, som är beroende av näringsfattiga växtplatser och insekter som lever på ängsväxterna försvinner. På många platser har artrika och färggranna ängar på vägrenar och kulturlandskap ersatts av en blåviolett enformig lupinmassa. Därför klassificeras lupinen som en invasiv främmande art som inte får odlas – och detta gäller också hemträdgårdar.

Blomsterlupinen bildar omfattande bestånd och utarmar de artrika ängarna och vallarna längs vägarna. (Bild: Jouko Rikkinen, CC-BY-NC-4.0)

En artrik äng vid en väg (Bild: Heidi Lyytikäinen, Lovisa stad)

Utrotning av lupin kräver ihärdighet

När lupiner skärs ner 2–4 gånger under tillväxtperioden försvagas växtens livskraft med tiden. Fröna bevarar ändå sin grobarhet i många år, och det kräver ihärdighet att utrota lupinen.

Denna sommar hinner du ännu hindra lupinen från att spridas genom att klippa av dess blomställningar och kompostera dem. Om det redan finns mognande frön i baljorna, är det bäst att packa blomställningarna i plastsäckar och sortera som blandat avfall. Om fröbaljorna redan har mognat och delvis öppnat sig, ska man lämna bekämpningen till nästa sommar, annars kan nerskärning och slåtter av blomställningarna bara sprida frön på ett större område i miljön.

Baljor som innehåller frön måste packas tätt och kastas bort med blandat avfall. Bild: Johanna Kolehmainen, CC-BY-NC-SA-4.0

Fler tips om bekämpning och utrotning av lupin finns på webbplatsen vieraslajit.fi.

Lovisa avfallsstation tar emot avfall med främmande arter, även sådant som innehåller lupin, packat i slutna avfallssäckar. Avfall som innehåller lupinens frön får under inga omständigheter dumpas i naturen, varken på eget markområde eller på markområde i någon annans ägo.

Mer information

Vieraslajit.fi

Blomsterlupin https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38950

Rosknroll: https://rosknroll.fi/sv/jatelaji/invasiva-arter/

Övriga skadliga främmande arter på gården

Jättebalsamin https://vieraslajit.fi/lajit/MX.39158

Jättelokor https://vieraslajit.fi/lajit/MX.41695

Blomsterlupin https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38950

Vresros https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38815

Rönnspirea https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38786

Vitspirea https://vieraslajit.fi/lajit/MX.41383

Kanadensiskt gullris https://vieraslajit.fi/lajit/MX.39730

Höstgullris https://vieraslajit.fi/lajit/MX.39732

Jättegullris https://vieraslajit.fi/lajit/MX.39731

Parkslide https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38240

Jätteslide https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38241

Hybridslide https://vieraslajit.fi/lajit/MX.4978965

Mördarsnigel (spansk skogssnigel) https://vieraslajit.fi/lajit/MX.52801