Nu kan du kommentera utkastet till stadsstrategin som ska uppdateras

ilmakuva Loviisan kaupungin keskustasta Flygfoto över Lovisa centrum

Du kan ända till 1.11.2020 ge dina kommentarer om utkastet till stadsstrategi för Lovisa stad. Stadsstrategin uppdateras en gång per fullmäktigeperiod.

Stadens ledningsgrupp har berett en uppdatering av stadsstrategin. Under en gemensam seminariedag för förtroendevalda och tjänsteinnehavare bearbetades strategiutkastet i augusti 2020. En extern sakkunnig sammanställde det uppdaterade utkastet till stadsstrategi utifrån diskussionerna under seminariet och den gällande stadsstrategin.

Kommuninvånarna kan kommentera strategiutkastet 16.10–1.11.2020. Du kan ge öppna kommentarer i en Webropol-enkät.

Utkastet till stadsstrategin hittar du på stadens webbplats på sidan Strategi, program och instruktioner. Där hittar du även den gällande stadsstrategin.

Kommuninvånarnas kommentarer beaktas i den fortsatta beredningen av stadsstrategin. Nämnderna ger sina utlåtanden om den uppdaterade stadsstrategin i november 2020. Stadsfullmäktige behandlar strategin i början av 2021.