Ny rapport: ”Östra kustbanan betjänar hela Finlands näringsliv och utveckling”

Itäinen rantarata

Städerna Lovisa, Kotka och Fredrikshamn samt kommunerna Pyttis och Vederlax har låtit utföra en utredning om Östra kustbanans betydelse i framtidens verksamhetsmiljö. Rapporten skildrar täckande hur Östra kustbanan betjänar näringslivet i, konkurrenskraften av och utvecklingen av hela Finland. Rapporten för även fram situationen som ändrat i och med pandemin och godstrafikens allt centralare betydelse.

Kommunerna som lät utföra utredningen överlämnar rapporten till kommunikationsministeriet, som på uppdrag av regeringen ska utarbeta en utredning om att utveckla näringslivets transporter i östra Nyland och sydöstra Finland samt om att stärka näringslivets konkurrenskraft.

WSP Finland Ab gjorde under professor Jorma Mäntynens ledning rapporten för beställarkommunerna. Östra kustbanan går från Helsingfors till Borgå, Lovisa, Kotka, Fredrikshamn och därifrån österut.

Baninvesteringarnas huvudvikt till att främja näringslivets konkurrenskraft

De stora baninvesteringarna bör riktas så att de har en så stor och så långvarig nytta som möjligt för industrin, handeln och sålunda för Finlands konkurrenskraft.

Beredningen av de stora järnvägsprojekten gjordes före pandemin med tonvikt på passagerartransporter och på att påskynda dem. Godstransporterna har fått för lite uppmärksamhet. I och med att den digitala arbetskulturen blivit vanligare utgör korta restidsvinster inte längre en motivering för att investera miljarder euro i en bana. Att förbättra punktligheten för järnvägstransporter genom grundläggande förbättring av banor kan leda till samma tidsvinster till en mycket lägre kostnad. Järnvägsinvesteringar kan locka industri-, logistik- och bostadsinvesteringar till havskusten i närheten av storstadsområdet. Zonen med hamnar längs banan är ett attraktivt läge för logistikverksamhet och industriella investeringar, så som de storskaliga batterimaterialfabriker som nu planeras.

Östra kustbanan till en del av transportkorridoren mellan Europa och Asien

Östra kustbanan är en viktig utrikeshandelsväg för hela Finland och förbinder Finlands största export- och importhamnar. Totalt finns det fem hamnar inom dess inflytandeområde. HaminaKotka är Finlands största allmänna hamn och betjänar hela den finländska industrin. Sköldviks hamn i Borgå är Nestes industrihamn som betjänar energiindustrin med transporter av råvaror och produkter. Den tredje stora hamnen på Östra kustbanans influensområde är Helsingfors hamn, som är den viktigaste importhamnen för finsk handel och en mångsidig allmän hamn. Östra kustbanan och logistikzonen längs den stärker Finlands ställning också i transittrafiken med Ryssland.

– HaminaKotka hamn är den överlägset största knutpunkten för godstransporter på järnväg i Finland. Det finns goda skäl att sträva efter största möjliga effekt även när det gäller statliga infrastrukturinvesteringar. En sådan effekt skulle uppnås genom att bygga Östra kustbanan, som skulle förbinda Finlands tre största hamnar, HaminaKotka, Sköldvik och Helsingfors, till en logistisk enhet som skulle förbinda finsk industri och handel med den ryska marknaden. Resultatet skulle bli en mycket konkurrenskraftig logistisk kluster, till och med enligt europeisk standard, säger verkställande direktör för HaminaKotka Satama Oy Kimmo Naski.

Internationella förbindelser är livsviktiga för Finlands konkurrenskraft. I framtiden kommer godsflödet mellan Europa och Asien att i allt högre grad transporteras också på järnväg. I takt med att Europas sydligare korridorer blir fyllda, kommer det att behövas en alternativ nordligare förbindelse mellan Europa och Asien. Det är ytterst viktigt att säkerställa korridorens funktion på den finska sidan. Östra kustbanan är en järnvägsförbindelse som lämpar sig väl för detta ändamål.

Förbindelsen till S:t Petersburg är viktig för persontrafiken mellan Finland och Ryssland. S:t Petersburg-regionen, med en befolkning på cirka 7 miljoner invånare, är ett viktigt centrum för handel och industri. Östra kustbanan erbjuder en ny alternativ förbindelse för Allegro-trafiken mellan Helsingfors och S:t Petersburg.

Östra kustbanan för att förbinda kusten med huvudstadsregionens arbetsmarknad

Huvudstadsregionen är Finlands största pendlingsregion och den förbinds med järnväg i riktning mot Kyrkslätt, Riihimäki och Lahtis. Det finns ingen järnvägsförbindelse österut längs Finska vikens kust. Järnvägen har en betydande potential att knyta samman kustkommunerna med huvudstadsregionen vad gäller pendling och boende. Östra kustbanan kommer också att öppna en ny snabb förbindelse till den teknologidominerade arbetsmarknaden i Villmanstrandområdet.

Trots att en del av arbetspendlingen efter coronavirustidens slut kommer att ersättas av digitala förbindelser, kommer den stora arbetskraftsvolymen i huvudstadsregionen att upprätthålla efterfrågan på pendlingstrafik över rimligt korta avstånd. Framför allt kommer digitala förbindelser att ersätta fjärrtrafiksresor: det är inte värt att resa en hel dag för ett timslångt möte.

Driftsäkerheten för bannätet kräver den östra kustbanan

Östra kustbanan är en viktig alternativ länk för järnvägstransporter och bidrar i hög grad till tillförlitligheten i det överbelastade järnvägsnätet i sydöstra Finland. Järnvägarna bör granskas som ett nätverk som fungerar som en helhet. Effekterna av störningar strålar ut i hela den finska järnvägstrafiken. Ingen viktig länk får finnas utan en alternativ förbindelse och omvägen som tas i undantagsfall får inte vara orimligt lång. Det finns banavsnitt i sydöstra Finland som vid störningar leder till omfattande konsekvenser för hela landet och även för den internationella trafiken.

Rapport (på finska): Itäisen rantaradan merkitys tulevaisuuden toimintaympäristössä

Ytterligare information:

Jorma Mäntynen, direktör, professor, WSP Finland Ab, tfn 040 620 45 83

Terhi Lindholm, utvecklingsdirektör, Kotka stad, tfn 040 670 82 22