Planutkasten för delgeneralplanen för Valkom framlagda 21.5–30.6.2021 – så här framskrider planprocessen

Valko Valkom

De två planutkasten för delgeneralplanen för Valkom är framlagda 21.5–30.6.2021. Då de är framlagda kan olika aktörer, så som invånarna, föreningar och företag, ge sina åsikter om planutkasten.

Utlåtanden begärs också under framläggningstiden av de myndigheter som nämns i planbeskrivningens program för deltagande och bedömning. Exempel på dessa myndigheter är närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Nylands förbund och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Åsikterna och myndighetsutlåtandena som inlämnats under framläggningstiden behandlas och beaktas då planförslaget uppgörs.

Under tiden då planutkasten är framlagda ordnar staden en live strömmad presentation av planen. Tidpunkten och andra mer detaljerade uppgifter meddelas senare.

Näringslivs- och infrastrukturnämnden beslutade om att framlägga planutkasten för delgeneralplanen för Valkom under sitt sammanträde 29.4.2021.

Två planutkast är framlagda

Två planutkast har uppgjorts av delgeneralplanen i enlighet med näringslivs- och infrastrukturnämndens anvisningar. I utkast 1 undersöker man särskilt möjligheterna att utvidga de nuvarande bostadsområdena och anvisar ett nytt industriområde. I detta utkast förblir största delen av Valkomtriangeln i bostadsbruk, men dess södra del och en del av den östra delen blir ett skyddsgrönområde.

I utkast 2 undersöker man särskilt möjligheterna att utveckla Valkom hamn: i detta utkast har området väster om hamnen anvisats som ett hamnområde och ett industriområde för vilket miljön ställer särskilda krav på verksamhetens art. Valkomtriangelns bostadsområde har anvisats som hamnområde.

I båda planutkasten har man anvisat behov av bullerbekämpning. Bullerutredningen påverkar särskilt byggplatserna längs Svenäsvägen och på ön Siksala. Semesterbyggplatser har i utkast 1 anvisats för Siksala. I utkast 2 anvisas ön helt som ett jord- och skogsbruksdominerat område med särskilda miljövärden.

Med delgeneralplanen stöder man utvecklingen av företagsverksamheten i Valkom hamn och hela området och områdets verksamheter koordineras. I utkastet 1 till delgeneralplan har det anvisats ett nytt industri- och lagerområde väster om Lillmossen. I båda planutkasten har det anvisats för Valkom hamns område ett industri- och lagerområde där man får placera en betydande anläggning i vilken farliga kemikalier får lagras. I utkast 1 är området anvisat som T-kem-kvartersområde och i utkast 2 är området anvisat till hamnområdet som ett delområde med beteckningen T/kem.

I båda planutkasten har en konsultationszon med en radie på en kilometer anvisats kring industri- och lagerområdet för en Sevesodirektivsenlig anläggning. Planläggningsändringar eller mer betydande byggverksamhet inom konsultationszonen kräver att utlåtande begärs av Tukes och räddningsmyndigheten.

Nya bostadsområden har anvisats till väster om Valkon koulu, till Köpbackaområdet och till Varvet. Valkom träsks och Valkom småbåtshamns närområde har identifierats som en miljö som kräver särskild utveckling av stadsdelen. På detta område är det möjligt att betona sådan bostadsrelaterad företagsverksamhet som inte medför miljöstörningar i en marin miljö.

I utkast 1 har man dessutom anvisat byområde till Fantsnäs och ett område för centrumfunktioner till området vid Valkom daghem. Utanför områdena som ska detaljplaneras har man anvisat antalet och den ungefärliga platsen för befintliga och nya semesterbyggnadsplatser. I Räfsby tryggas jord- och skogsbrukets verksamhetsförutsättningar genom att anvisa lantbruksenheters driftcentrum.

För Tavistholmen undersöks möjligheten att placera på ön boende året runt (utkast 1) eller ett turistområde (utkast 2). I båda utkasten har det för Tavistholmen anvisats ett camping- och friluftsområde samt en frilutfsrutt. På grund av sina naturvärden har Korsholmen och Lilla Korsholmen anvisats som naturskyddsområden i båda utkasten och deras två obyggda semesterbyggplatser har flyttats till ett område som ägs av samma markägare.

I planen har man anvisat en omfattande sammanhängande rekreations- och friluftsområdeshelhet i omgivningen av frisbeegolfbanan, den upplysta motionsbanan och skidspåren. Med planen förbättras kontinuiteten av lättrafik- och friluftsruttsnätverken och trafiklösningar görs klarare. Ett lättrafiksruttverk kommer att byggas från Valkom träsk mot Lovisa centrum.

Planförslaget färdigt hösten 2021

Avsikten är att näringslivs- och infrastrukturnämnden under hösten 2021 behandlar det planförslag som uppgörs och beslutar om förslaget framläggs. Man kan inlämna anmärkningar om det framlagda planförslaget under dess framläggningstid. Myndighetsutlåtanden begärs också om planförslaget och vid behov hålls ett samråd för förslagsskedet.