Stadsdirektörens budgetförslag 2023: övergångsår före stora utmaningar

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Isotalo, kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom ja talouspäällikkö Fredrik Böhme esittelivät talousarvioehdotusta medialle 2.11.2022.

Lovisa stads ekonomi står inför stora förändringar – 2023 är ett övergångsår.

Medan budgeten för 2023 har upprättats har det innevarande året 2022 utvecklats bättre än väntat, vilket ger staden en välkommen ekonomisk buffert inför de förändringar som är på kommande.

– Varken coronaviruspandemin eller kriget i Ukraina har förstört vår ekonomi ännu i år, men utsikterna har försämrats, och situationen blir inte lättare av att social- och hälsovården samtidigt överförs till välfärdsområdena, konstaterar Lovisa stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Östra Nylands välfärdsområde inleder sin verksamhet 1.1.2023 och samtidigt överförs ungefär hälften av stadens budget till välfärdsområdet. Stadens skatteintäkter beräknas dock bibehållas på en hyfsad nivå ännu 2023, men därefter kommer det att bli kärvare.

– Tankarna riktas redan nu mot 2024–2027, då man kan förvänta sig mer utmanande tider, ett hårt tryck och krav på balans, investeringar och lånebörda, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Till stadens stora investeringar under de närmaste åren hör byggandet av ett nytt daghem i centrum och en idrottshall samt utvecklandet av Isnäs skolcentrum.

– Den kommunala framtiden handlar långt om småbarnspedagogik och utbildning. Vill vi utveckla Lovisas attraktionskraft så måste vi investera på bildning, sammanfattar Jan D. Oker-Blom.

Stadens lånebörda minskade under 2022 och situationen ser relativt bra ut för 2023, men skuldbördan förväntas öka igen från och med 2024. Lyckligtvis har Lovisa stad skyddat sina lån och bundit en betydande del av sin låneportfölj till en mycket låg ränta. Lovisa stad har också ett elavtal som gäller hela 2023.

– Betydande ökningar i räntenivån och elpriserna drabbar således inte Lovisa stad lika hårt som mången annan, konstaterar ekonomichef Fredrik Böhme.

Alla skattesatser föreslås bibehållas på samma nivå som år 2022.

Stadsstyrelsen behandlar stadsdirektörens förslag till budget för 2023 och ekonomiplan för 2024–2025 måndag 7.11.2022 och 14.11.2022. Efter detta behandlas ärendet av stadsfullmäktige.

Stadsdirektörens förslag till Lovisa stads budget för 2023 och ekonomiplan för 2024–2025 på stadsstyrelsens föredragningslista 7.11.2022

Bild: Ordföranden för stadsstyrelsen Arja Isotalo, stadsdirektör Jan D. Oker-Blom och ekonomichef Fredrik Böhme presenterade stadsdirektörens budgetförslag för medier 2.11.2022.