Stadsdirektörens nyårshälsning

Kaupunginjohtaja Stadsditektör Jan D. Oker-Blom

Ett nytt år för med sig nya möjligheter och jag ser med stor tillförsikt på möjligheterna och utvecklingen i Lovisa.

Redan efter den korta tid jag har varit bosatt i staden kan jag konstatera följande: bemötandet har varit väldigt varmt, mycket fungerar utomordentligt och staden har outnyttjad potential.

På basis av det jag har sett och upplevt hittills vill jag uppmana till stolthet hos alla som bor och arbetar i Lovisa. Våga tro på framtiden och agera därefter!

Lovisa står – liksom alla kommuner i Finland – inför stora utmaningar och förändringar. Kanske man kan säga att det alltid har varit så. De här utmaningarna hänger ihop med den komplicerade indelningen av makt och offentlig service i Finland som inte blir enklare av att vi samtidigt diskuterar skapandet av nya landskap.

Dessutom påverkas även vi i Lovisa av urbanisering, en åldrande befolkning och en ekonomi som förändras i allt snabbare takt.

Min uppriktiga tro är att Lovisa stad kommer att höra till vinnarna inom de närmaste åren vad gäller ekonomi, tjänster och befolkningsutveckling. Det som var och en av oss förstås måste göra är att tro och lita på oss själva och på vår hemort.

För Lovisa handlar 2018 om stora satsningar på offentlig service, speciellt skolor, nya och intressanta investeringar inom stadens näringsliv samt en reform av stadens organisation för att bättre kunna möta framtida utmaningar.

Må 2018 bli ett år då var och en av oss ser framåt och sätter våra långsiktiga planer i verket.

Med önskan om ett riktigt gott nytt år!

Jan D. Oker-Blom, stadsdirektör