Stadsfullmäktige finslipade det föreslagna sparprogrammet: Haddom skola bevaras, biblioteken i Tessjö och Pernå bevaras och Forsby hälsogård stängs

Raatihuone

På sitt sammanträde torsdag 9.7.2020, som pågick till sent på natten, behandlade stadsfullmäktige stadsstyrelsens förslag till program för balansering av ekonomin.

I motsats till stadsstyrelsens förslag om inskränkning av servicenätet beslutade stadsfullmäktige med rösterna 12–22 bevara Haddom skola. Likaså beslutade man bevara biblioteken jämte ombudspostkontoren i Tessjö och Pernå, dock med reducerad öppethållning så att de villkor om öppettiderna som man kommit överens om i avtalet med Posten uppfylls.

Fullmäktigeledamöterna röstade också för att Forsby hälsostation stängs; stadsstyrelsens förslag om stängning antogs med rösterna 18–16. Vad gäller Lappträsk hälsostation beslutade stadsfullmäktige enhälligt att man ska förhandla om den eventuella stängningen av Lappträsk hälsostation med Lappträsk kommun.

Stadsfullmäktige beslutade också att Sibeliusdagarna inte dras in helt, men organiseringsansvaret för evenemanget övergår till tredje sektorn och stadens understöd för evenemanget uppgår till 6 000 euro. Stadsfullmäktige godkände också enhälligt det ändringsförslag som framlades om ishallens öppettider: man för diskussioner med de föreningar som använder ishallen och strävar efter att finna andra sparåtgärder som motsvarar de besparingar som skulle uppnås genom att flytta öppethållningen från september till oktober.

Ändringsförslaget om att man ska fortsätta med sommarguidningar i bruksområdet i Strömfors på veckoslut men inte måndagar och tisdagar godkändes.

Stadsstyrelsens förslag om att skärpa kriterierna för tillgången till hemvård och dygnetruntvård förkastades med rösterna 14–20.

På sammanträdet godkändes också ett förslag enligt vilket fullmäktigeledamöterna frivilligt kunde avstå från sitt mötesarvode för den resterande fullmäktigeperioden.

Nya samarbetsförhandlingar för stadens personal

Stadsfullmäktige ändrade dessutom på stadsstyrelsens förslag om att landsbygdsnämnden upplöses på så sätt att landsbygdsnämndens ansvarsområde utökas och näringslivs- och infrastrukturnämndens uppgifter minskas på motsvarande sätt. Till dessa uppgifter hör bland annat helhetsansvaret för stadens alla skogar och övervakningen av skötseln av allmänna områden ytterom centrum. Antalet ledamöter i nämnden minskas till sju.

De sparobjekt som föreslås i balanseringsprogrammet var uppdelade i tre olika kategorier: inskränkning av servicenätet, personalkonsekvenser och -minskningar och inskränkningar i tjänsteproduktionen och övriga besparingar.

Till övriga delar godkände stadsfullmäktige stadsstyrelsens förslag, vilket innebär att turistbyrån stängs, dess verksamhet omorganiseras och kundbetjäningen övergår till Lovinfo. Antalet idrottsplatser utomhus samt deras underhåll minskas.

Det program för balansering av ekonomin som stadsfullmäktige godkände omfattar bland annat nedläggning av stadens musikkapell och omorganisering av gästateljéns verksamhet så att den är mindre tung från och med 1.1.2022, indragning av kommuntillägget till hemvårdsstödet, en minskning av antalet fastigheter i stadens ägo och minskade köpta tjänster inom fastighetsservicen, en minskning av

medborgarinstitutets kurser med 700 timmar och en överföring av Tessjö förskola till förskolan i Generalshagens skola 1.8.2021.

Stadsfullmäktige godkände också stadsstyrelsens förslag om att stadens personal permitteras för två veckor och att man lägger fram tilläggsbesparingar som motsvarar 20 årsverken, vilket förutsätter att nya samarbetsförhandlingar förs.

Vad de övriga ärendena på föredragningslistan beträffar beslutade stadsfullmäktige bordlägga remissdebatten om budgeten för 2021 och godkänna stadens deltagande i planeringsbolaget för projektet östra kustbanan.

Mer information:

stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn 040 551 7551