Stadsstyrelsen beviljade avsked åt stadsdirektören och fattade beslut om avgångsvederlaget

Stadsstyrelsen i Lovisa stad har under sitt extra sammanträde på onsdag 26.4 enhälligt godkänt stadsdirektör Olavi Kalevas uppsägning och beviljar honom avsked från stadsdirektörstjänsten från 25.4.2017.

Stadsstyrelsen har förhandlat med stadsdirektören om villkoren för avskedet och beslutat erlägga ett avgångsvederlag i enlighet med stadsdirektörsavtalet och ett vederlag som motsvarar sex månaders lön under uppsägningstiden. I praktiken innebär detta att man månatligen i 12 månaders tid betalar Olavi Kaleva ett vederlag som motsvarar den nuvarande lönen.

Angående storleken på det vederlag som ska utbetalas under uppsägningstiden har stadsstyrelsen beaktat Olavi Kalevas långa tjänsteförhållande som pågått i över 15 år. Avtalet gör det även möjligt att omedelbart vidta åtgärder för att bereda anställandet av en ny stadsdirektör.

I stadsdirektörsavtalet fastställs grunderna för avgångsvederlaget på följande sätt: ”Om det uppstår en situation där förtroendekris gentemot stadsdirektören föreligger och läget inte kan normaliseras på förhandlingsväg har stadsdirektören, för undvikande av långa och dyra rättegångar, rätt att få ett avgångsvederlag om han i denna situation avgår frivilligt med villkoret att varken parterna stadsstyrelsen eller stadsdirektören har övriga krav, eller att man ej kommer att bestrida ärendet.  Avgångsvederlaget är den summa som motsvarar sex månaders lön”.

Stadsstyrelsens beslut underställs stadsfullmäktige. Stadsfullmäktige beslutar om fastställelse av beslutet under sitt sammanträde 10.5.