Stadsstyrelsens möte 19.6.2023

På stadsstyrelsens möte 19.6.2023 behandlas bland annat följande ärenden:

Försäljning eller utarrendering av Pernå Kyrkoby skola.

Ärendets beredare föreslåratt Lovisa stad utarrenderar Pernå Kyrkoby skola till Agricola-sällskapet i Pernå rf för tiden 1.7-31.12.2023 för hyrespriset 500 euro per månad. Under tiden kunde parterna fortsätta förhandlingarna om eventuell fastighetsförsäljning. Enligt Agricola-sällskapet i Pernås planer skulle det i fastigheten, skolbyggnaden och dess utomhuslager placeras ett Agricola museum, en utbildningsträdgård och annan kulturverksamhet i Pernå kyrkoby, inklusive samarbete med Kungsvägen rf.

Omorganisering av sysselsättningstjänsterna och resultatet av samarbetsförhandlingarna

Ansvaret för arbetskrafts- och företagsservicen ska överföras från staten till kommunerna i början av 2025. Kommuner vars arbetskraft är mindre än 20 000 personer bildar gemensamma sysselsättningsområden för att sköta dessa tjänster. Stadsstyrelsen i Lovisa stad godkände 27.3.2023, ett intentionsavtal enligt vilket Lovisa stad förbinder sig att bereda ett gemensamt sysselsättningsområde där Borgå stad är ansvarig kommun. Stadsstyrelsen i Lovisa stad beslutade 24.4.2023 att inleda samarbetsförhandlingar i fråga om den fast anställda personalen inom sysselsättningstjänsterna. Förhandlingarna har nu avslutats och beredaren av ärendet föreslår att man i stället för den nuvarande verkstadsverksamheten för vuxna bygger upp en ny modell för att stödja sysselsättningen och tjänsterna ersätts med köpta tjänster. Dessutom föreslås att verksamheten vid ungdomsverkstaden LovLuotsi revideras. 

Samtliga ärenden finns på stadsstyrelsens föredragningslista 19.6.2023