Stenläggningen vid Skeppsbron äntligen klar

Stenläggningsarbetet som irriterat många som rört sig i korsningen vid Skeppsbron blir klart till veckoslutet och då slipper alla äntligen de olägenheter med damm och oljud som arbetena förorsakat. De arbeten som ännu behöver göras på Strandvägen fortsätter till september.

Markus Lindroos som är chef för samhällsteknik i Lovisa stad beklagar de störningar som arbetena i korsningen har skapat för företagarna på området och för turister. Han förklarar bakgrunden till det hela så här:

– Det var meningen att stenläggningsarbetena i korsningen skulle bli klara innan semestertiderna, men allt gick inte som planerat. Genast efter vintern kunde arbetena inte genomföras på grund av möjliga tjälskador. Tyvärr flyttades arbetena ännu i slutskedet på grund av att vatten- och avloppsrör behövde bytas ut. Därför var vi i juni tvungna att öppna gatan som leder till Saltbodtorg.

Annars inleddes grundrenoveringsarbetena vid Skeppsbron helt enligt planerna. Asfalteringen har nu nått till närheten av Tullbron, och det värsta börjar vara förbi.

– Stenläggningen i korsningen av Skeppsbron och finslipningen av vägens kant borde bli klara senast till veckoslutet, säger Lindroos.

Bristfälliga trafikarrangemang

Många har kritiserat trafikarrangemangen kring Strandvägens byggarbetsplats och i sista hand särskilt dem vid Skeppsbrons korsning. Lindroos håller med om att kritiken är befogad.

– Entreprenören hade lov att stänga av en körfil, men sedan stängdes trafiken på Strandvägen helt av vid korsningen til Skeppsbron och ingen dirigerade den. Såhär pågick det tyvärr några dagar.

Samtidigt påminner han om att grundförbättringsarbetena längs Strandvägen har varit exceptionellt krävande. Till arbetena har hört schaktning och byte av vatten- och avloppsrör, vilket obönhörligt leder till störningar för invånare och trafiken.

Lindroos tackar såväl invånare som företagare för att de visat tålamod och förståelse.

– Strandvägens grundförbättringsprojekt har snart pågått ett helt år. Nog har det betytt att många fått stå ut med mycket.

Fakta

Så här blir Strandvägen en strandbulevard

  • Stenläggningsarbetena i korsningen till Skeppsbron blir klara den här veckan
  • På sträckan Tullbron–Skepparegatan är jordschaktnings- och belysningsarbetena klara. Kantstenar sätts på plats under juli månad och hela vägen blir klar i mitten av augusti.
  • Finslipningsarbeten och planteringar sköts under augusti månad.
  • Strandbulevarden blir klar i början av september.

Grundförbättringsprojektets vattenförsörjningsarbeten inleddes i september 2016 och vägarbetena i oktober 2016.

Trafiksäkerheten

  • Högsta tillåtna hastighet bibehålls vid 30 km/h
  • Upphöjningar finns på två platser: Vid korsningen till Skeppsbron och vid Strandvägens–Skepparegatans–Kaptensgatans korsningsområde
  • Även upphöjt övergångsställe vid Styrmansgränd
  • Cyklister och fotgängare rör sig som tidigare sida vid sida på cykel- och gångvägen
  • Strandvallen höjs med 10–30 cm
  • Ledbelysning som sparar energi

Tilläggsuppgifter

Markus Lindroos, chef för samhällsteknik, Lovisa stad, tel. 050 3827 550, markus.lindroos@loviisa.fi