Ändringar av detaljplaner och undantagslov för lagring av gödsel i näringslivs- och infrastrukturnämnden

Näringslivs- och infrastrukturnämnden sammanträder på distansmöte på torsdagen 25.2.2021.

På föredragningslistan finns bland annat flera ändringar av detaljplaner i Pernå, Strömfors bruk och Södra Åsen.

Näringslivs- och infrastrukturnämnden bestämmer om undantagslovet som Soilfood Oy ansöker. De söker ett lämpligt markområde för att kunna utvidga sin verksamhet. Företaget behöver ett stort fält, i anslutning till vilket företaget ämnar bygga personalutrymmen. På området uppförs dessutom en tälthall för lagring av produkter och förvaring av materiel. Området skulle primärt användas för lagring av jordförbättrings- och gödselprodukter. Soilfood Oy är intresserad av att ingå ett föravtal om ett för ändamålet lämpligt område norr om gamla omfartsvägen och väster om östra anslutningen (Hästholmen).

Nämnden beslutar också om tätortsskogarnas skötselområden för 2021–2022. Dessutom go dkänner nämnden näringslivs- och infrastrukturcentralens bokslut och verksamhetsberättelse 2020. Nämnden ger även sitt utlåtande om programmet för att främja kulturen och kulturturismen.

Näringslivs- och infrastrukturnämndens föredragningslista 25.2.2021