Biträdande justitieombudsmannens besök i seniorboenden leder inte till tilläggsutredningar

Taasiakodin julkisivu talvella

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin framförde ett varmt tack till de åtgärder i Taasiagården och Emilhemmet som Lovisa stads grundtrygghetsnämnd skridit till efter den granskning som gjordes i seniorboendena. Faktorer som kom fram i granskningen ger ingen orsak till ytterligare åtgärder.

Justitieombudsmannens kansli gör oanmälda granskningsbesök för att uppfylla sin granskningsskyldighet. Ett besök gjordes i Taasiagården och Emilhemmet den 8.2.2018.

Ett orosmoment som väcktes under besöket var vårdens tillräcklighet och klienternas säkerhet nattetid. Emilhemmets nattvårdare har vid behov hjälpt nattvårdaren vid den intilliggande Taasiagården. Emilhemmets invånare tryggas av alarm i dörrarna till klienternas rum. En annan orsak till behovet av en tilläggsresurs var att antalet invånare i Taasiagården ökar.

Därför beslöt grundtrygghetsnämnden att två nya vårdare anställs till Taasiagården för att lätta på arbetsbördan och öka klienternas säkerhet.

Vårdplan och bekant läkare ger trygghet

Granskarna fäste också uppmärksamhet vid hur ofta läkaren besöker enheterna och klienternas önskan att få träffa läkaren oftare. Ansvarsläkaren för Taasiagården och Emilhemmet har varit densamma sedan 2011 och läkaren känner sina patienter väl.

Läkaren har gjort upp omfattande vårdplaner som uppdateras med jämna mellanrum. Läkaren besöker enheterna regelbundet och dessutom har vårdarna en möjlighet att konsultera läkaren till exempel per telefon.

– En välplanerad och förutseende vård är både bättre och säkrare för klienten, berättar grundtrygghetsdirektör Carita Schröder. Invånarnas önskan om att besöka läkare tas förstås i beaktande, men besöksfrekvensen planeras i första hand ur medicinskt behov. Invånarna, de anhöriga och personalen är enligt förfrågningar nöjda med vården.